Motto projektu Alfabet – Informačního servisu pro pečující

„Pečující potřebuje být dostatečně a srozumitelně informován o speciální péči svého blízkého se zdravotním postižením či chronickou nemocí a to z hlediska věku osoby, druhu postižení a vlastní péče o ni. Pečující potřebuje ale i další informace a zejména pomoc. Naším cílem je, aby se z pečujícího “laika” stal pečující “profesionál”, který dostatečně rozumí sdělovaným informacím a chápe jejich souvislosti.“

Informační zdroje

Portál nabízí informace o jednotlivých typech zdravotního postižení a onemocnění, možnosti léčby, rehabilitace, kompenzačních pomůckách, informace z oblasti legislativy a informace o vzdělávání a integraci dětí se ZP. Dále je zde možno nalézt kontakty na poskytovatele sociálních služeb a jiná zařízení.

Informační portál Alfabet se tak stává plnohodnotným partnerem pečujících, ale i odborníkům a dalším osobám, které se o tuto problematiku zajímají.

 Co portál uživatelům umožňuje získat

  • informace
  • kontakty
  • podporu a možnost využit i další aktivity a projekty realizované Alfa Human Service, z. s.

Komu Alfabet slouží

  • pečujícím
  • dobrovolníkům
  • odborníkům
  • všem, kdo se zajímají o tuto problematiku

Kdo Alfabet provozuje

Provozovatelem informačního portálu Alfabet je Alfa Human Service,z.s., které vzniklo v roce 2000. Jeho prvním projektem byl právě informační portál Alfabet. Alfa Human Service se zaměřuje na podporu pečujících, ať již je opečovávanou osobou dítě se ZP, dluhodbě nemocný nebo člověk po úraze či senior.

Alfabet.cz je evidován u Národní technické knihovny pod ISSN 2336-7555. Zároveň je od roku 2010 Alfabet archivován Národní knihovnou České republiky jako reprezentativní vzorek českého webu s cílem jeho dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné účely.

Práva a povinnosti provozovatele portálu Alfabet a uživatele portálu Alfabet.cz se řídí platným Autorských zákonem a Podmínkami pro užívání webových stránek Alfabet.cz

Garantem projektu Alfabet jsou:

Zdroje financování Alfabetu

Projekt Alfabet je dlouhodobě podporován z grantových zdrojů. Portál byl od 2008 do roku 2012 podporován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí České republik (program B) jako odborné sociální poradenství. Poskytování informačních služeb je vždy doplněno přímou prací s klientem formou základního i odborného sociálního poradenství. Od roku 2013 bude tato činnost spadat do programu podpory A – regionálních programů.

V roce 2015 je projekt Alfabet podpořen Fondem pro nestátní neziskové organizace v rámci projektu Alfa – kontaktní komunitní centrum pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

Pro období 2018 – 2021 je portál finančně podpořen v rámci projektu Psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství pro neformální pečovatele z Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175

Kdo píše odborné články na Alfabetu

Mgr. Martina Chmelová

Absolventka Přírodovědecké fakulty UK, obor speciální biologie. Dále 3leté studium na ZSF JCU, zaměření Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů.

Je absolventkou výcviků Gestalt, koučování, Somatic Couaching a Creative gestalt koučing. Je certifikovaným koučem v České asociaci koučů. V současné době absolvuje psychoterapeutický výcvik v biosyntéze.

Působí jako terapeutka a poradce rodin s dětmi se zdravotním postižením, odborná redaktorka informančího servisu Alfabet. V roli kouče (family koučing) doprovází své klienty (pečující rodiče, poskytovatele sociálních a vzdělávacích služeb) na cestě osobní nebo profesní změny. V roli facilitátora svépomocných rodičovských skupin pomáhá aktivovat sílu a energii k řešení problémů rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením nebo poruchami učení a chování.

V roli lektorky se zaměřuje na zvyšování manažerských dovedností, řízení, komunikaci a týmovou práci manažerů v pomáhajících profesích.

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph. D.

Od roku 1998 působí jako zástupce vedoucího katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Orientuje se na problematiku inkluzivního vzdělávání, inkluzivní metodiky a didaktiky na základních a středních školách. V uvedených oblastech přednáší a publikuje. Jako řešitel se zúčastnila řady mezinárodních projektů EU Socrates, Grundtvig I, Minerva – INTEGER, EUMIE, ODL: Inclusive, European Bachelor of Onclusion Studies, DEWBLAM se zaměřením na tvorbu vysokoškolských studijních programů pro přípravu pedagogů na inkluzivní vzdělávámní.

Od roku 2003 je předsedkyní Somatopedické společnosti, která sdružuje odborné pracovníky ze škol a školských zařízení v České republice, kteří se věnují edukaci dětí a mládeže s tělesným postižením, chronicky oslabených a nemocných, s cílem podporovat ucelenou rehabilitační péči o tyto děti a žáky.

Je spoluautorkou knihy Inkluzivní vzdělávání, Řešitelka mezinárocnívh výzkumů inkluzivního vzdělávání a Cesty k inkluzi.

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph. D

Dlouhodobě působila na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Nyní působí na Fakultě filozofické – Katedra věd o výchově Univerzity Pardubice. Je zakladatelkou Rané péče v Pardubicích a autorkou několika publikací: Příspěvky k rozvoji komprehenzívní speciální pedagogiky, Vybrané kapitoly z komprehenzívní surdopedie, Základy komprehenzívní a integrativní speciální pedagogiky raného věku: učební text pro studující speciální pedagogiky.

Mgr. Veronika Kocourová, MBA

Vystudovala ergoterapii na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a navazující magisterský obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizací na FHS UK, dále managerský MBA program zaměřený na Management soft skills. Je registrovaným nelékařským zdravotnickým pracovníkem – s možností vykonávání odborné praxe bez odborného dohledu a členkou České asociace ergoterapeutů.

S organizací Alfa Human Service spolupracuje od roku 2006. Působila jako asistentka projektů, redaktorka portálu Alfabet a lektorka vzdělávacích akreditovaných kurzů. Od roku 2010 působí i v roli manažera Evropských projektů. Vede individuální ergoterapie s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, pracuje jako koterapeut na vybraných tématech s rodičovskou skupinou. Dále participuje jako odborný garant, redaktor a manažer projektu Alfabet.

Ing. Petra Syrovátková

Vystudovala hospodářskosprávní studia na Univerzitě Jana Amose Komenského a dále se vzdělává v navazujícím magisterském programu na VŠEM.

V organizaci Alfa Human Service působí od roku 2010. Působila nejprve na pozicích projektové asistentky a nyní působí jako projektová manažerka. Je vedoucí týmu asistentů na psychorehabilitačních pobytech, zabývá se pracovně-právní problematikou, zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a tématem sociálního podnikání.

Ing. Pavlína Jiráková

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Podnikové informační systémy a Bankovního Institutu Vysoké školy, obor Informační technologie a management.

V organizaci pracuje jako externistka od roku 2005, od roku 2007 potom jako lektor IT kurzů pro přípravu klientů na dílčí zkoušky certifikátu ECDL. Od roku 2011 působí v organizaci jako správce sítě, systémový administrátor a lektor. V rámci psychorehabilitačních pobytů má na starost přípravu kompletního programu pro rodiny a děti se zdravotním postižením.

MUDr. Vít Křehnáč

MUDr. Vít Křehnáč promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013, od téhož roku se školí na rezidenčním místě pod vedením MUDr. Jáchyma Bednáře v Ordinaci JACH-TA s.r.o. v Řeži u Prahy.

Praxi v interní medicíně získal v nemocnici na Bulovce v Praze, kde stále pracuje jako externista a slouží noční služby. V současné době absolvuje stáže na dalších specializovaných odděleních v rámci předatestační přípravy. Od ledna 2015 pracuje v Ordinaci PL pro dospělé na Praze 8.

V roce 2012 absolvoval studijní 5 měsíční pobyt Erasmus v řecké Soluni. V roce 2013 se účastnil měsíční stáže IFMSA v Madridu. Je členem společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, členem sdružení praktických lékařů ČR a členem Mladých praktiků. Pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí a je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání.

Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.

Docent Karlovy univerzity, pedagogické fakulty, katedry speciální pedagogiky, 2007 – 2009 Honorary Senior Lecturer na Faculty of Education and Social Work, University of Sydney, Australia, aktuálně působí jako Associate Professor na University of New South Wales v Austrálii . Publikační, přednášková činnost a vědecký výzkum v oblasti inkluzivního vzdělávání, rodičovství osob s postižením , specifických poruch učení, členka České společnosti „Dyslexie“, spoluřešitel; GAČR 406/09/0710 Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání, členka výboru Somatopedické společnosti, o. s. (od r. 2010), autorka řady vědeckých monografií, odborných článků a konferenčních příspěvků.

PaedDr.et Mgr. Hana Žáčková

Speciální pedagog a psycholog se zaměřením na diagnostiku a reedukaci SPUCH, studium na PedF UK ( 1980-84) ukončeno st. rigoroz. zkouškou v roce 1984, FF UK – jednooborová psychologie, postgraduální studium ( kurz školní psychologie v r.2004). Poradenská praxe – PPP Praha 10, PPP pro Prahu 1, 2 a 4, lektor DYS- centra Praha – přednášková činnost zaměřená na práci s dětmi se specifickými poruchami učení a chování, školní psycholog ve škole pro žáky s SPUCH,lektorská činnost pro pedagogická centra, DYS-centrum Praha, Portál Praha a IPPP ČR, Barevný svět dětí, Fond ohrožených dětí, externě PedF UK a FF UK, Přednášková činnost – Husitská teologická fakulta UK – odborný asistent. Členka ČMPS – Českomoravské psychologické společnosti, DYS – centra Praha, České společnosti Dyslexie, ASPP – Asociace soukromých poradenských pracovníků. Publikuje samostatně i společně s Dagmar Jucovičovou, má na svém kontě řadu metodických publikací k problematice specifických poruch učení a chování.

PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Speciální pedagog, studium na PedF UK v Praze ukončeno státní rigorózní zkouškou, poradenský pracovník PPP pro Prahu 1, 2 a 4, FN Bulovka – ambul. klinické psychologie, externí pracovník PedF UK Praha (Ústav profesního rozvoje ve školství).Pedagogická praxe – 4 roky učitelka spec. třídy ZŠ pro děti s LMD, 2 roky DDM Praha 2, (metodické odděl.), 21 let PPP – speciální pedagožka, 8 let FN Bulovka, 3 roky metodička IPPP, 3 roky externí přednášející Ped. F UK Praha. Metodická a publikační činnost se zaměřením na problematiku specifických poruch učení a chování, problematiku ADHD. Lektorská činnost: Dyscentrum Praha, PAU (Přátelé angažovaného učení), MŠ, ZŠ, PPP, Federace dětských domovů, pedagogická centra, Psychiatrická klinika VFN Praha 2, Národní institut dalšího vzdělávání, IPPP Praha.

Mgr.Lenka Felcmanová

Speciální pedagog – studium na PedF Uk v Praze. Vysokoškolský pedagog na UK PedF s odbornou orientací na diagnostiku a poradenství v SPPG, specifické poruchy učení a chování, inkluzivní pedagogiku. Publikuje v oblasti diagnostiky k problematice testů zrakové percepce.

PhDr. Miloslav Čedík

Speciální pedagog – etoped – terapeut se zaměřením na problematiku specifických poruch chování , absolvent PedF UK Praha obor speciální pedagogika. Předcházející praxe: výchovný poradce SOU (1987-1995), vedoucí preventivně výchovného oddělení KRUH, Středisko pro mládež Klíčov (1996-2002), odborný pracovník IPPP ČR (2002 – 2003), speciální pedagog – terapeut PPP pro Prahu 5 (2003-2004). Současná praxe: speciální pedagog SPC při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově (2005), školní speciální pedagog dosud. Další odborné předpoklady: VTI trenér, certifikátor pro oblast primární prevence, lektorské činnosti – IPPP ČR, HTF UK Praha.

Milan Pavlíček

Svůj profesní život dělí mezí práci v HR (Human Relations) a svou vlastní koučovací a terapeutickou praxi. V koučování vychází z gestalt přístupu a baví ho experimenty, v terapii vychází z integrativního přístupu, kde se klientům snaží nabídnout terapii šitou na míru jejich potřebám.

Jitka Géringová, PhD

Učí na VŠ, poskytuje individuální terapii a poradenství v rámci vlastní terapeutické praxe a je součástí týmu terapeutů Alfy. Vystudovala výtvarnou výchovu a výtvarné umění a má výcvik v arteterapii, výcvik v metodě Maitri Breathwork adokončuje základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Absolvovala řadu kratších kurzů, zaměřených především na expresivní terapeutické přístupy, práci s klienty v náročných životních situacích a práci s traumatem.

Nabízí podporu dospělým i teenagerům v náročné životní nebo pracovní situaci. Vedle terapeutické práce také pořádá kurzy osobnostního rozvoje, jak pro ženy, tak pro smíšené skupiny, ve kterých propojuje tvůrčí techniky a práci s tělem a nabízí možnosti ke zkoumání přesahových témat.