Připravili jsme pro Vás nejčastější otázky z oblasti zdravotního postižení, které jsme rozřadili dle skupin, aby byly pro Vás přehlednější.

Otázky:

Pomůcky

Na jakou zdravotní pomůcku mám nárok ze zdravotního pojištění? Kde to lze zjistit?

Existují pomůcky, které jsou plně či částečně hrazené ze zdravotního pojištění. Vždy záleží na konkrétních potřebách pacienta. Váš praktický lékař či ortoped, neurolog by Vás měl informovat o dostupných zdravotnických pomůckách. Rovněž Vás o pomůckách informuje ergoterapeut či fyzioterapeut. Informace o zdravotních pomůckách naleznete v číselníku VZP, jímž se řídí všechny zdravotní pojišťovny ČR.

Potřebujeme vozík, jaké kroky máme uskutečnit?

Záleží na druhu vozíku a konkrétních schopnostech a možnostech člověka, který pomůcku potřebuje. V případě žádosti o elektrický vozík, je nutné podstoupit řadu vyšetření. Žádanku na mechanický či elektrický vozík vždy píše neurolog, ortoped či rehabilitační lékař. Vždy je žádoucí vybrat vozík s doporučením ergoterapeuta či fyzioterapeuta. Klient by měl možnost si vždy daný typu nejprve vyzkoušet. Je důležité mít na zřetelu firmu, od které si chcete vozík pořídit – otestujte více firem, možnosti servisu, dostupnost, možnost domácí návštěvy v místě bydliště a předvedení pomůcky, dodací lhůta, možnosti doplnění klínů, pelot, úpravy zadní opěrky, doplňkový sortiment (výplně kol, blatníky) apod.

Potřebujeme kompenzační pomůcku, která není hrazená ze zdravotní pojišťovnou. Jaké máme možnosti?

Nejlépe se obraťte na některou z nadací, která Vám může na pomůcku finančně přispět. Dále je také možné obrátit se na soukromého dárce či získat podporu od nějaké firmy. Některé neziskové organizace mohou disponovat lokálními dotacemi, v rámci kterých pomáhají pomůcku získat. Obraťte se na info@alfabet.cz. Jedna z možností je také prohledat internet, zda někdo Vámi požadovanou pomůcku neprodává či ji nedaruje. Nejideálnější jsou různá fóra a inzerce. Vždy požadujte znát původ pomůcky. Pomůcky hrazené zdravotními pojišťovnami jsou majetkem zdravotních pojišťoven nikoli klientů a nelze s nimi legálně obchodovat.

Můžeme zažádat u pojišťovny o elektrický a mechanický vozík zároveň?

Nikoliv, vždy máte nárok od zdravotní pojišťovny pouze na jeden typ vozíku a to na dobu 5 let. Po této lhůtě můžete zažádat o nový.

Je rehabilitační pomůcka, kterou mi uhradí zdravotní pojišťovna mým majetkem?

Nikoliv, takováto pomůcka je majetkem zdravotní pojišťovny a vy jste povinni ji vrátit po uplynutí užitné doby zpět zdravotní pojišťovně. Zdravotní pojišťovna může žádat vrácení pomůcky i po několika letech zpětně. V případě, že jste chtěli pomůcku pojišťovně vrátit a ona ji nepřijala, nechte si vystavit potvrzení o tom, že ji nepřijala.

Je rehabilitační kočárek proplácen pojišťovnou?

Vždy záleží na konkrétním výrobci, od kterého si rehabilitační kočárek chcete pořídit, ve většině případů nejsou rehabilitační kočárky hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Jak zjistím, jakou pomůcku mé dítě potřebuje? Kdo mi poradí?

V případě, že Vaše dítě potřebuje kompenzační pomůcku, je na místě porada s odborníkem, který společně s Vámi zhodnotí jeho individuální potřeby. Obraťte se na některého odborníka, kterého v rámci péče o své dítě navštěvujete. Vždy záleží na konkrétní oblasti, kterou je třeba u dítěte kompenzovat. Např.:

  • vozík vždy konzultujte s ergoterapeutem či fyzioterapeutem;
  • berle s praktickým lékařem, fyzioterapeutem, rehabilitačním lékařem;
  • ortézy, protézy s protetikem s rehabilitačním lékařem;
  • alternativní a augmentativní přístupy v komunikaci s dětmi se speciálním pedagogem či ergoterapeutem.

Pozor – na zdravotnické pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou vždy potřebujete „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ schválený lékařem. Konkrétní pomůcku Vám poté pomohou vybrat zmínění specialisté.

Jak poznám kvalitní pomůcku? Mohu se sám orientovat v nabídce?

Kvalitní pomůcka plně splňuje účel, za jakým byla svým majitelem pořízena. Obecně platí, že při výběru vhodné pomůcky se zohledňuje funkčnost, dostupnost, vzhled, způsob údržby, servis apod. V případě, že si pořizujete kompenzační pomůcku, je vždy vhodné poradit se s odborníkem nebo porovnat nabídky více firem.

Existuje nějaký ucelený seznam firem, které pomůcky prodávají?

Volně dostupný seznam firem poskytující kompenzační pomůcky zřejmě neexistuje. Vždy je vhodné obrátit se na příslušného specialistu, který má v mnoha případech dostupné informace o konkrétní pomůcce, orientuje se v dané problematice a nabídce na trhu. Dále se můžete obrátit na různé organizace či čerpat informace ze svého okolí (internet, odborná literatura, známí apod.).

Legislativa

Máme nárok na nějaké speciální příspěvky na naše dítě se zdravotním postižením? Od kolika let věku dítěte?

V ČR existují následující příspěvky: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Dávky jsou kategoricky označeny dle věku dítěte. Od 1 roku věku dítěte můžete zažádat o tzv. příspěvek na péči. Předpokladem pro nárok na tuto sociální dávku je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – nutnost pomoci od jiné fyzické osoby. Obraťte se na váš nejbližší úřad práce a zažádejte o doplňující informace.

Potřebovali bychom automobil, máme nějakou možnost příspěvku?

Ano, automobil se vztahuje do příspěvku na zvláštní pomůcku. Příspěvek na zvláštní pomůcku slouží k uhrazení části nákladů, které jsou spojeny s pořízením pomůcky (může se jednat například o vodícího psa pro nevidomé, úpravy bytu pro osoby s poruchou hybnosti, pořízení motorového vozidla a různé další). Žadatel o dávku se na pořízení pomůcky spolupodílí – hradí 10% z ceny pořízené pomůcky, nejméně ale 1000 Kč. Informujte se na Vašem nejbližším Úřadu práce.

Jaké existují příspěvky na péči o handicapované dítě?

Vždy je dobré zažádat o příspěvek na péči, dále např. o příspěvek na zvláštní pomůcku. Čerpání dalších dávek je závislé na konkrétní situaci rodiny. Obraťte se na místně příslušný úřad práce, který dávky vyplácí. Obrátit se můžete také na různé organizace, které provádí sociální poradenství. Ze zákona je tato služba zdarma.

Jaká legislativa upravuje péči o handicapované dítě? Kde najdu konkrétní paragrafy?

Zákon, který by konkrétně upravoval všechny oblasti péče o děti se zdravotním postižením, neexistuje. Vždy se jedná o soubor platných zákonů ČR. Jedná se o Zákon o sociálních službách, Zákon o zdravotnických službách, Školský zákon a další legislativa zohledňující osoby se zdravotním postižením.

Jaké sociální služby mohu podle zákona čerpat? Kde je najdu?

Sociální služby, které lze čerpat jsou v oblasti péče o dítě se zdravotním postižením nejčastěji:

  • raná péče,
  • aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • sociální poradenství apod.

Výčet sociální služeb je k dispozici na registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV

Péče

Mám pochybnosti o správném vývoji mého dítěte. Kam se mám obrátit?

Obraťte se na svého pediatra. Vhodné je rovněž podstoupit neurologické a další vyšetření v závislosti na podezření, dle druhu zdravotního postižení či oslabení (psychologické, psychiatrické, rehabilitační apod.).

Můžeme využívat nějakou dostupnou sociální či zdravotní službu (zdarma) v domácím prostředí?

Ze zákona lze u dětí od 0 – 7 let využít služeb tzv. rané péče, která provádí návštěvy přímo v rodinném prostředí. Tato služba je zdarma. Dále lze z příspěvku na péči, který je k využívání sociálních služeb přímo určen, sjednat služby v místě bydliště jako např. pečovatelská služba apod. Ze zdravotnických služeb se jedná o domácí zdravotní péči, což je péče výhradně požadovaná (praktickým) lékařem či zdravotnickým zařízením (standardní domácí péče) a je hrazena zdravotní pojišťovnou (VZP, OZP, VOJ ZP, ZP MVČR, aj.) tato péče je zahájena i ukončena na pokyn lékaře v max. rozsahu 3× 1 hod. denně – 7× týdně. Nejčastěji se jedná o odborné úkony, které vyžaduje zdravotní stav pacienta a nelze je poskytnout laikem (péče o bércové vředy, proleženiny, permanentní katetry, stomie, odběry krve, kontrola krevního tlaku, ošetřovatelská rehabilitace, převazy, aplikace injekcí apod.)

Lékař (specialista, jiný odborník) nám napsal diagnózu, které nerozumíme. Kam se můžeme obrátit?

Ideálně kontaktujte svého lékaře či specialistu a požádejte jej, aby Vám diagnózu a důsledky z ní plynoucí vysvětlil, pro vás co nejpochopitelněji. Ptejte se a neostýchejte se, když Vám nejsou některé odborné termíny zcela jasné! Vhodné je též prolistovat odbornou literaturu či časopis (opravdu odbornou nikoli bulvární články z internetových serverů). V případě, že Vám diagnózu stanovil některý specialista, kontaktujte praktického lékaře a nechte si diagnózu vysvětlit od něj.

Čím mám motivovat své dítě za dobrý výkon?

Motivací může být pochvala, provádění oblíbené činnosti, obrázek, oblíbená pohádka apod. S odměňováním formou oblíbených sladkostí či potravin buďte obezřetní. Dítě tak za den přijme i několikanásobně vyšší dávku cukrů a dalších látek a přebytečnou energii potřebuje nějakým způsobem zúročit. Stejně tak se tento druh odměny ve většině případů negativně odráží na zdravotním stavu dítěte – sklony k ukládání tuku apod.

Dítě nemluví, pouze vydává zvuky. Má v této fázi logopedie nějaký význam?

Ano, v případě jakýchkoli obtíží spojených s verbálním projevem, by měl být vždy navštíven klinický logoped, který ve spolupráci s rodiči navrhne terapeutický plán a opatření vedoucí ke zlepšení stavu dítěte.

Rehabilitace

Je rehabilitace důležitá a v čem ji mohu využít?

Rehabilitace je důležitou součástí ucelené péče o dítě se zdravotním postižením či oslabením, ale i pro dospělého člověka po úrazu, nemoci apod. Nejčastěji se jedná o léčebnou rehabilitaci – fyzioterapii a ergoterapii, dále pak o rehabilitaci sociální a pedagogickou. Cílem rehabilitace je podpořit jedince a zachovat co nejvyšší kvalitu jeho života. Obnovit či nahradit ztracené funkce – např. nácvik pohybu v jednotlivých tělních segmentech, nácvik soběstačnosti apod.

Co je ergoterapie a v čem ji mohu využít?

Vedle fyzioterapie patří do léčebné rehabilitace. Jejím cílem je znovuobnovit ztracenou funkci, vytvořit náhradní mechanismy či udržovat jedince v kondici. Ergoterapie se zaměřuje především na nácvik soběstačnosti, trénink jemné motoriky, úpravu domácího prostředí a doporučování kompenzačních pomůcek. Je nepostradatelnou součástí komplexní péče o člověka s jakýmkoliv typem zdravotního postižení či oslabení.

Je rehabilitace hrazená ze zdravotního pojištění?

Ano, rehabilitace je hrazena do určité míry zdravotní pojišťovnou. Vždy záleží na konkrétních potřebách pacienta spolu s doporučením lékaře a typu zdravotním pojišťovny. Většinou je ze zdravotního pojištění hrazen určitý počet fyzioterapeutických a ergoterapeutických úkonů. Vždy však pouze na žádost ošetřujícího lékaře. Dnes je však možnost přímé úhrady za rehabilitační služby od soukromých subjektů, které ergoterapii nebo fyzioterapii poskytují.

Je možné zajistit rehabilitaci doma? Jak?

Ano, rehabilitaci je možné zajistit  doma. Vždy je však toto nutné řešit přímo s ošetřujícím lékařem, který vystavuje klientovi poukaz. Pacient se poté obrátí na určitou agenturu domácí péče, jejíž úkony jsou vykazovány pojišťovně. V praxi se však nejčastěji jedná o službu poskytovanou různými subjekty hrazené klientem.

Jaké jsou objednací lhůty na ergoterapii/rehabilitaci?

Objednací lhůty na rehabilitaci jsou individuální. Vždy záleží na zdravotním stavu klienta a na pracovišti, které rehabilitaci poskytuje. V případě, že si klient hradí rehabilitaci (fyzioterapii, ergoterapii) z vlastních zdrojů, jsou čekací lhůty většinou velmi krátké.

Existuje seznam ergoterapeutů/rehabilitací podle krajů/měst nebo místa mého bydliště?

Takový seznam bohužel neexistuje. Pro možnost rehabilitace se vždy nejprve obraťte na Vašeho ošetřujícího lékaře, který Vám sdělí možnosti ve Vašem bydlišti potažmo v blízkém zdravotnickém zařízení. Hledat můžete také na internetu.

Vzdělávání

Chceme naše dítě se zdravotním postižením (oslabením) zařadit do mateřské školy, je to možné?

Existují speciální školky, kam je možné dítě zapsat. Dále lze dítě integrovat do běžné MŠ. Záleží však na možnostech dané MŠ a schopnostech dítěte. Dítě lze do běžné MŠ také zařadit v případě přítomnosti asistenta pedagoga či doprovodu osobního asistenta.

Máme dítě s mentální retardací, musí chodit do školy?

Dle školského zákona č. č. 472/2011 Sb., je každé dítě v ČR povinno vzdělávat se. Výjimkou není žádné onemocnění či změna zdravotního stavu dítěte. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou specifika a požadavky na vzdělávání upraveny vyhláškou č. 147/2011 sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace.

Volnočasové aktivity

Existují nějaké tábory či aktivity pro děti se zdravotním postižením?

Ano, řada organizací pořádá takovéto aktivity pro děti se speciálními potřebami. Nejčastěji jde o Asociaci rodičů a přátel dětí se ZP, dále pak o různé neziskové organizace a sdružení.

Rádi bychom jeli do zahraničí, ale máme dítě na vozíku. Můžeme cestovat letadlem?

Ano, všechny letecké společnosti mají na svých webových stránkách odkaz a informace týkající se přepravy osob se sníženou pohyblivostí. Vždy se informujte u leteckého dopravce. V případě zájezdu přes cestovní kancelář se obraťte na zaměstnance CK, informace však rovněž konzultujte u leteckého dopravce.

Úpravy domácího prostředí

Máme nevyhovující koupelnu, jak ji můžeme uzpůsobit pro snazší zpřístupnění např. s vozíkem, berlemi apod.?

Vždy je vhodné poradit se s ergoterapeutem a s ním společně zkonzultovat potřeby a možnosti klienta a na základě těchto informací vhodně navrhnout funkční úpravy. Stavební firmy Vám konzultace úpravy také mohou nabídnout, ale ve většině případů se neorientují v potřebách lidí se zdravotním postižením. Pouze dané stavební úpravy realizují. Proto se vždy poraďte s odborníkem. Kontaktovat můžete naší ergoterapeutku Mgr. Veroniku Kocourovou, MBA na veronika.kocourova@alfabet.cz

Rádi bychom upravili dispozici bytu. Je nějaká možnost získání finanční podpory?

Způsobů jak získat finanční podporu je několik. Na Úřadu práce zažádejte o příspěvek na zvláštní pomůcku, kam spadá i možnost stavebních úprav na základě potřeb osob se sníženou pohyblivostí. Žadatel o dávku se na pořízení úprav spolupodílí – hradí 10% z celkové ceny, nejméně ale 1000 Kč. Tato dávka však není nároková, nemusí Vám býti přidělena, ale určitě stojí za to o příspěvek zažádat! Dále máte možnost oslovit nadace fungující na území ČR, které na takovéto projekty přispívají či soukromé subjekty a firmy.

Existují specializovaní architekti na úpravu bytu pro handicapovanou osobu? Kam se mám obrátit?

Každý architekt by vám měl pomoci zrealizovat bezbariérové bydlení. Bohužel nápady, jak by měl dům či byt vypadat, primárně zůstanou na Vás. Architekt Vám je pomůže doladit. Vhodné je poradit se s ergoterapeutem, zmapovat všechny potřeby, které má člověk s handicapem a jim přizpůsobit stavební řešení (přístup do domu, kuchyň, koupelna, wc, výška vypínačů apod.). Zajímavá je publikace Bydlení bez bariér nebo projektujeme bez bariér, kde naleznete spoustu tipů a zajímavých nápadů. Více se dozvíte v sekci Bydlení bez bariér.

Na co si mám dát pozor při úpravě bytu, abych ji nedělal zbytečně a vícekrát, nebo neefektivně?

Podstatné je rozmyslet si pro koho úpravy v bytu či domě děláme. Jaké potřeby, možnosti a schopnosti má osoba, které se úpravy bezprostředně dotýkají, popř. jaké změny zdravotního stavu mohou do budoucnosti nastat – zejména u progresivních onemocnění apod. Vhodné je také porovnat cenové nabídky jednotlivých stavebních firem. K promyšlení je taktéž konzultace s ergoterapeutem, který Vám pomůže zorientovat se v nabídce pomůcek a vybavení do domácnosti a možnosti návrhu bydlení pro bezpečné a pohodlné řešení individuálních potřeb klienta a úspoře pozdějších nežádoucích nákladů spojených se stavebními úpravami.

Jaké jsou hlavní zásady při úpravách bytu?

Bezpečnost, účelnost, individuální požadavky na zdravotní stav a možnosti dotyčné osoby. Úpravy by měly především vést k co nejnižší míře závislosti člověka na pomoci druhé osoby.

Lze sehnat speciální nábytek pro handicapované osoby? Kde?

Ano, existují firmy, které se speciální nábytkem pro handicapované zabývají – jde především o kuchyňské řešení na míru a drobný nábytek. Nabídku naleznete na internetu.

Vztahy

Kde mohu navázat kontakt s lidmi, kteří jsou ve stejné/podobné situaci jako my?

Ve svém okolí vyhledejte organizaci zabývající se problematikou, kterou řešíte. Oragnizace zaměřené na daný typ onemocnění, úrazu, diagnózy. V případě, že máte dítě se zdravotním postižením, vyhledejte organizace sdružující takovéto rodiny – nejlépe svépomocnou rodičovskou skupinu. Informovat se můžete např. od poradců rané péče, sociálních pracovníků či na příslušném obecním či krajském úřadě odboru sociálních služeb. Alfa Human Service pořádá pobyty pro rodiny a děti se ZP, kde se takovéto svépomocné rodičovské skupiny formují (odkaz na pobyty do Alfahs.cz). Účel této skupiny je předávání si zkušeností a informací nejen mezi rodiči, ale i odborníky, kteří se na vedení svépomocné rodičovské skupiny formují. V Alfa H. S. se na skupině podílí: facilitátor rodičovské skupiny, psychoterapeut, ergoterapeut a další odborníci.