Z posledních dostupných informací zveřejněných Úřadem Práce ČR bylo ke 30.11.2014 evidováno celkem 517 508 uchazečů o zaměstnání, což je zhruba 9x více, než nabízí Úřad práce volných pracovních míst. Jak tedy uspět na trhu práce i když pečuji? V první řadě je si potřeba uvědomit, zda já jako pečující osoba, budu moci pracovat – například i na částečný úvazek. Zákon mi pracovat nezakazuje, ale zvládnu skloubit péči a práci?

V okamžiku, že si odpovíte kladně, je potřeba stanovit maximální počet hodin, po kterou mohu být v zaměstnání a podle tohoto rozhodnutí hledat plný, částečný úvazek či brigádu a můžete začít vaši cestu za zaměstnáním.

Trh práce nabízí i jiné formy práce – flexibilnější, často však nebývají ukotveny v Zákoníku práce, záleží na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele. V okamžiku, kdy však prokážete, že pečujete o osobu blízkou od stupně II., zaměstnavatel je povinen vám vyhovět (pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody) ve vhodné úpravě pracovní doby dle §241 odst. 2 Zákoníku práce.

K flexibilnějším formám práce patří:

  • částečné úvazky – nejběžnější je pracovat na ½ úvazku, jsou možné ale menší, např. ¼.
  • pružná pracovní doba – pracovní dobu si zaměstnavatel volí sám, avšak musí dodržovat hranice určené zaměstnavatelem, jakož i rozmezí např. 5 hodin, které musí strávit na pracovišti
  • konto pracovní doby – zaměstnavatel vám např. jeden týden přiděluje práci nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, druhý týden např. odpracujete pouze deset hodin
  • stlačený pracovní týden – v rámci týdne na plný pracovní úvazek je nutné odpracovat 40 hodin. Práci si však můžete rozvrhnout (po dohodě se zaměstnavatelem) do méně dní – avšak nesmíte odpracovat za jeden den více jak 12 hodin.

V rámci dohody se zaměstnavatelem je možné si domluvit i tzv. home-office, nebo-li práci z domova, kterou kombinujte s přítomností na pracovišti. Další možností je pracovat mimo pracovní poměr – formou tzv. dohod konaných mimo pracovní poměr. Dohody jsou čím dál více oblíbenou alternativou klasického pracovního poměru, ale pozor, mají velká specifika, která uvádíme podrobněji níže dle § 74 – 77  Zákoníku práce.

  • Dohoda o provedení práce – (DPP) – Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
  • Dohoda o pracovní činnosti – (DPČ) – Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Od ledna 2015 je v účinnosti novela zákona o inspekci práce, která za „Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr“ podle §12 může udělit pokutu za porušení zákonných povinností při sjednávání a dodržování dohod konaných mimo pracovní poměr až do výše 10 milionu korun.

 

Zdroje

  • Statistiky nezaměstnanosti. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. MPSV [online]
  • Česká republika. Zákoník práce. In: 262/2006. 2006.