Rodiny v rámci péče o rodinného příslušníka (dítě se ZP, seniora) nejčastěji využívají nějaký druh sociálních služeb, které jim péči v mnohých směrech usnadňují. Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006. SB., o sociálních službách.

Co jsou sociální služby

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů jedinců.

Cílem služeb je dále

 • podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu
 • rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život
 • snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis. (zdroj MPSV)

Druhy sociálních služeb

 • Sociální poradenství
 • Sociálně zdravotní služby
 • Sociální rehabilitace
 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba
 • Služby rané péče
 • Podporované bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Centra denních služeb
 • Stacionáře denní a týdenní
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Chráněné bydlení
 • Kontaktní centra
 • Telefonická krizová intervence
 • Krizová pomoc
 • Nízkoprahová denní centra
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Noclehárny
 • Služby následné péče a doléčovací
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Terapeutické komunity
 • Terénní programy

Kdo sociální služby poskytuje

 • Obce a kraje pomocí komunitního plánování.
 • Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je zřizovatelem několika specializovaných ústavů sociální péče.

Úhrada sociálních služeb

 • některé služby jsou poskytovány ze zákona zdarma (sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace, sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, služby sociálně terapeutických dílen)
 • služby neuvedené výše jsou placené – za tímto účelem by měl být využit finanční obnos z příspěvku na péči, pokud je klientovi přiznán. Maximální ceny za služby jsou stanoveny prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách.

Vyhledávání služeb

Poskytovatelé sociálních služeb v jednotlivých krajích v ČR lze najít v registru poskytovatelů

Související odkazy

 • Sociální služby. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2013 [cit. 2014-01-21].
 • Sociální služby. ČOK, Milan. Osobní asistence [online]. 2009 [cit. 2014-01-21].