Na péči o blízkou osobu nemusíte zůstávat sami. Lze využít také sociální a zdravotní služby či služby dobrovolníků.

Péči je možné kombinovat s různými druhy služeb. Jejich souběh s péčí v rodině není zákonem nijak omezován. Je na rozhodnutí každého, jaké služby bude využívat a jak je bude kombinovat.

Sociální služby jsou specializované činnosti, které napomáhají člověku řešit jeho nepříznivou sociální situaci. Umožňují zachovávat jeho soběstačnost, usnadňují mu pobyt v přirozeném prostředí, pomáhají zvládat běžné úkony, aj.

 Sociální služby zahrnují tři druhy služeb:

 • sociální poradenství – je poskytováno zdarma a jeho smyslem je poskytování potřebných informací, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace. Zahrnuje:
  • základní poradenství, které poskytují všichni poskytovatelé sociální služeb
  • odborné, které zajišťují specializované poradny zaměřené na určitý jev (např. dluhové poradenství, domácí násilí, osoby se zdravotním postižením).
 • služby sociální péče – napomáhají osobám zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost. Snaží se podporovat život lidí v přirozeném prostředí a jejich zapojení do běžného života. V případech, kdy to již vylučuje jejich stav, jim zajišťují důstojné prostředí a zacházení.
 • služby sociální prevence – zaměřují se na oblast sociálně negativních jevů (např. bezdomovectví, zneužívání návykových látek). Napomáhají zabránit, překonat a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 Sociální služby mohou být poskytovány formou:

 • terénní – služby poskytované v přirozeném prostředí osob, tyto služby za klientem dojíždí či dochází
 • ambulantní – za touto službou osoba dochází či je doprovázena nebo dopravována do zařízení poskytující tuto službu. Není zde poskytováno ubytování
 • pobytovou – služby spojené s komplexní péčí a ubytováním

Uvedené formy sociálních služeb mohou být opět kombinovány tak, aby byly maximálně efektivní. Některé služby jsou za úhradu, jiné zdarma (podrobnosti k úhradě za služby stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).  Na úhradu sociálních služeb lze využít příspěvek na péči.

Kterou sociální službu využít, pokud potřebuji:

–          radu – využiji základního sociálního poradenství, při konkrétním problému pak odborné sociální poradenství (bezplatná služba)

–          pomoc při péči o zdravotně postižené dítě do 7 let – mohu využít ranou péči (bezplatná služba)

–          pomoc při péči o blízkou osobu při zajištění péče o tuto osobu, případně domácnost – využiji terénní službupečovatelská služba či osobní asistence (služby za úhradu)

–          při zabezpečení blízké osoby, pokud s ní nemůže být pečující stále v kontaktu, lze využít službu tísňové péče (za úhradu)

–          k odpočinku pečující osoby lze využít služby odlehčovací (respitní) péče, které na určitou dobu přebírají péči o člověka se sníženou soběstačností. Lze využít všechny formy – ambulantní, terénní i pobytové. Jsou poskytovány za úhradu.

–          pokud je třeba zajistit péči během dne a ulehčit pečující osobě, je možné využívat služby mimo domov, a těmi jsou denní stacionáře či centra denních služeb (služby za úhradu)

–          v případě, kdy již není z jakéhokoliv důvodu možné péče o blízkého v přirozeném prostředí, obracíme se na pobytové sociální služby za úhradu (domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, týdenní stacionář či chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče)

–          v pokročilém stádiu nevyléčitelné choroby a závěrečné fázi života je možné využít tzv. paliativní (hospicové péče) – domácí/mobilní či lůžkový hospic. Hospicová lůžka či lůžka paliativní péče jsou k dispozici i v některých léčebnách dlouhodobě nemocných.

Sociální služby mají často navázanou spolupráci s dobrovolníky, kteří se věnují druhým neformálně a vypomáhají tak při nejrůznějších aktivitách vedoucích ke zkvalitnění péče.

POZOR:

 • Služby sociální péče jsou vykonávány na základě oprávnění neboli registrace. Toto oprávnění vydávají krajské úřady poskytovateli sociální služby na základě splnění zákonných podmínek (např. dostatečné materiální vybavení, vhodné technické zázemí, správná hygienická úroveň a odborně způsobilý personál). Registrovaný poskytovatel je podle zákona povinen uzavírat mimo jiné smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, chrání práva uživatelů, dodržuje standardy služeb a limity úhrad za poskytnuté služby. Podléhá také kontrole prováděné Inspekcí sociálních služeb.
 • Pečovat bez registrace může Asistent sociální péče – jedná se o jinou fyzickou osobu než osobu blízkou, která může poskytovat péči osobě závislé na péči jiné fyzické osoby. Tato fyzická osoba musí být starší 18 let a zdravotně způsobilá. Péči neposkytuje jako podnikatel a nepotřebuje tedy registraci. Je uveden jako pečující osoba v žádosti o příspěvek na péči – formuláři „oznámení o poskytovateli pomoci“. Asistent sociální péče je povinen s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci.
 • Neregistrované zařízení/služba – jde o službu, která vyvolává dojem, že se jedná o pobytovou sociální službu, avšak nemá registraci a stojí „mimo“ zákon. Jde zejména o služby ubytovací, stravovací či ošetřovatelskou péči. Tyto služby jsou většinou vykonávány na základě živnostenského oprávnění, což však zákon nedovoluje, bez jakéhokoliv oprávnění nebo prostřednictvím asistentů sociální péče pečujících o více osob. Provozovatel takového zařízení se na veřejnosti prezentuje často jako domov pro seniory, penzion, ubytovací zařízení. Na tyto služby je třeba dávat si pozor, neboť porušují a nedostatečně chrání práva svých klientů a nezřídka také zneužívají státní příspěvky na péči.

Autor: EMO

Zdroje:

Fond dalšího vzdělávání – Jak na péči?

MPSV – Sociální služby

MPSV – Registr poskytovatelů služeb

MPSV – Inspekce sociálních služeb

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.