Soužití dítěte se zdravotním postižením je životní situací, kterou není rodina schopna zvládnout bez externí pomoci. Pro rodiče je důležitá podpora ze strany širší rodiny, přátel a různých odborníků. Fungování rodiny je závislé na míře a kvalitě podpory a okolí. Matky potřebují mít srovnání svých dětí se zdravotním postižením s jinými dětmi, které mají podobné problémy. Matky následně nemají přehnaná očekávání vůči svým dětem, zjišťují, že život s dítětem se zdravotním postižením lze zvládnout.

 

Příklad z praxe

Dítě na psychorehabilitačním pobytu

Před více než dvanácti lety začala organizace Alfa Human Service pořádat psychorehabilitační pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Tyto pobyty jsou stále mezi rodiči oblíbené a ceněné, protože poskytují nejen pomoc, podporu, ale i možnost odpočinku a relaxace. Pobyty zahrnují komplexní vzdělávací program zaměřený na podporu rodičů v péči o sebe sama a samostatný strukturovaný program pro děti.

Pro dítě se zdravotním postižením může být příjezd na psychorehabilitační pobyt stejně jako pro jejich rodiče vytržením z denní rutiny a stereotypu. Cíle přispívají k získání nových kamarádů (potřebná sociální vazba), zapojení se do her a činností, které obvykle dítě nemá možnost vyzkoušet (proaktivní přístup, pocit úspěchu), být bezpečně bez mámy a táty (zvládnout separaci) atd.

K tomu používáme různé nástroje sestavené do programu dopoledního a odpoledního bloku tak, aby řízená činnost střídala volný čas. Dítě ve společnosti svého asistenta má možnost si vybrat, které aktivity a kdy chce absolvovat.

V rámci pobytu se děti po příjezdu adaptují na místní prostředí, prohlédnou si prostory, ve kterých aktivity probíhají, seznámí se se svými asistenty ještě ped začátkem samotného programu.

Následující den se děti i se svými případnými sourozenci věnují s asistenty první dopolední činností. Tou je společné cvičení formou hry. V ní se snažíme zapojit dítě s ohledem na stupeň omezení, individualitu a ochotu a schopnost spolupracovat. Nejprve všechny přivítáme a vymezíme čas a způsob průběhu této činnosti. Postupujeme od prodýchání až po protažení všech částí těla.
Vhodné je využívání jednoduchých pohybů, které napomáhají koordinaci, uvolnění a spolupráci ve skupině. Zahřátí je vhodné i k tomu, aby asistenti vypozorovali klíčové body komunikace s dítětem, potřeby jedinců a interakce mezi jednotlivci. Jako odměnu si na konci bloku vždy zahrajeme nějakou skupinovou hru. např. „Chodí Pešek okolo“ či „Elektriku“ apod. S dětmi je stále přítomen jeho asistent, který se do hry sám aktivně zapojuje, motivuje ho a je mu nápomocen.

V dopoledním strukturované nabídce je k výběru vhodná kreativní činnost s prvky artefiletiky, kam děti společně s asistenty odcházejí bezprostředně po cvičení. Artefiletikou se v tomto případě rozumí reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výtvarné výchovy. (1)
Pro děti je připraven program podporující kreativitu, myšlení a trénující ve většině případů jemnou motoriku. V rámci kreativního tvoření je připraven výchovný pracovník, který vymezí postup činnosti, připraví pomůcky. Asistenti pak mohou metodou pozorování upravit danou činnosti tak, aby vyhovovala jeho svěřenému dítěti. Vždy je připravena jedna hlavní činnosti skládající se z několika dílčích nebo vedlejších činností.

Příklad

V hlavní činnosti děti vyrábějí svícny z keramické hlíny, kterou následně pokladou kameny. Ve vedlejší činnosti mohou ke svému zabavení děti využít např. foukací fixy, pěnovou kuličkovou modelínu, sady razítek s různým tématem apod. Hotové výrobky si děti odnášejí po ukončení dopoledního programu.

Řízené činnosti střídá volnočasová aktivita. Pro děti je k dispozici herní koutek s hračkami, stolní fotbal, společenské hry, logické hry pro starší klienty. Využíváme iPady s aplikacemi na nácvik komunikace, aplikace na rozlišování předmětů, nácviku sociálních a jiných dovedností, vzdělávací hry – platí zejména pro zdravé sourozence, kteří si v době programu mohou vypracovávat úkoly do školy. Na volnočasové aktivity se snažíme vyčlenit v rámci dopoledních hodin alespoň hodinu.

Po volnočasové aktivitě se děti s asistenty přesouvají do místnosti na relaxaci. Relaxace probíhá v menších skupinách, max. 6 dětí z důvodu malého prostoru a potřeby klidu. V případě, že je na pobytu více dětí, jsou tyto děti rozděleny do dvou skupin a relaxace se koná dvakrát za dopoledne.
Relaxace začíná uložením dětí na podložku, asistenti je přikryjí dekou, která navodí dítěti pocit pohody a bezpečí. Nejprve je fáze zklidňující vedoucí k uvědomění svého těla (se zavřenýma nebo otevřenýma očima podle toho, jak je to dětem příjemné), svého dechu, relaxační hudby a vůně – používáme aromaterapeutické oleje.

Ve druhé fázi se aktivně zapojí asistenti, prostřednictvím přikládání dlaní na oblast zad, nohou a celého těla, aktivně propojují relaxaci s jemnými nebo pevnějšími dotyky, které vedou k uvědomění tělesného schématu.
Ve všech případech asistenti kladou důraz na individualitu dítěte a jeho možnosti a schopnosti. Při tělové práci se prohlubuje vzájemná důvěra mezi asistentem a svěřeným dítětem. Tento prožitek je důležitý v průběhu separační fáze, a vytváření pozitivní vazby ke svému asistentovi.

V dopoledním bloku práce s dětmi se snažíme nacvičit krátkou scénku na dané téma. Zde využíváme prvky muzikoterapie a dramaterapie.

V průběhu týdne se děti nejprve seznámí se svou „rolí“. Následně asistenti předvedou, co postava umí, jakou má roli a charakter v celkovém příběhu apod. V rámci dalších dní se již děti učí společně se svým asistentem text, neverbální nebo hudební zapojení do příběhu, interakci s druhými. Nejprve vedoucí skupiny jednoduše „čte příběh“ a posléze již dochází k hraní scének.
Scénky se nacvičují s kulisami, kostýmy (které si děti s asistenty vyrobí) a poslední den pobytu je několikrát opakována a odehrána v premiéře pro rodiče a ostatní zájemce. Do hry se zapojují děti i asistenti.
Tato aktivita má velký úspěch, rodiče mnohdy nevědí, že jejich děti se zdravotním postižením zvládnou náročnou koordinaci slov, pohybu, převtělení se do jiné role apod.

Použité zdroje:

  1. FRANČE, Vojtěch. Grafologie a psychologie [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.ografologii.blogspot.cz/2007/10/labilita-stabilita-rigidita.html

Text byl vydán v rámci knihy Sdílená péče v rodině s dětmi se zdravotním postižením:

  • CHMELOVÁ, Martina, Veronika KOCOUROVÁ a Petra SYROVÁTKOVÁ. Sdílená péče v rodině s dětmi se zdravotním postižením: Příručka dobré praxe. 1. vydání. Praha: Alfa Human Service, 2015. ISBN 978-80-260-8326-9.

Dostupné články z knihy na webových stránkách Alfabet: