Právní předpisy upravující dávky státní sociální podpory pro OZP

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (aktuální znění, zákon č. 141/2012 sb.) a o změně souvisejících zákonů upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením, které jsou určené ke zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení a k podpoře sociálního začleňování a průkazů osoby se zdravotním postižením. Jedná se o:

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku
 • výpůjčku zvláštní pomůcky
 • průkaz osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na mobilitu
Jde o opakovanou nárokovou dávku, na kterou má ze zákona nárok osoba, která je starší jednoho roku a není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a současně jí nejsou poskytovány pobytové sociální služby (dle Zákona o sociálních službách) v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Posuzování zdravotního stavu pro přiznání finanční podpory je prováděno stejným způsobem jako při přiznání příspěvku na péči (viz příspěvek na péči). Výše tohoto příspěvku činí 400 Kč/ kalendářní měsíc.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Nárok na tento jednorázový nenárokový příspěvek má ze zákona osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového aparátu nebo těžké sluchové postižení, těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Příspěvek je zaměřen na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu. Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto). Příspěvek na zvláštní pomůcku není poskytován na pořízení stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny a schodolezu.
Příspěvek je poskytován dle typu pomůcky:

Příspěvek na zvláštní pomůcku

 • pokud je pořizovací cena zvláštní pomůcky nižší než 24 000 Kč a příjem osoby (nebo osob s ní společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč
 • pokud je pořizovací cena zvláštní pomůcky vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných činí rovněž 10 % z této ceny
 • pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob, může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč. Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla

 • výše příspěvku je závislá na četnosti a důvodech dopravy a také na příjmu osoby či osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům
 • maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč, opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let

Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto).
Tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek (které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.), zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu.

Poznámka: nová dávka sloučila tyto dřívější dávky: jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla. Podrobné informace o sociální reformě z 1.1.2012 naleznete zde

Výpůjčka zvláštní pomůcky
Zákon upravuje vypůjčení zvláštních pomůcek, které nejsou hrazeny z příspěvku na zvláštní pomůcku a to stropní zvedací systém, schodišťové plošiny, schodolez. Tyto zvláštní pomůcky se poskytují na základě osobní žádosti a posléze na základě smlouvy o výpůjčce osobě starší tří let, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí. Příslušnou zvláštní pomůcku určuje krajská pobočka Úřadu práce. Tato instituce uzavře s osobou písemnou smlouvu o výpůjčce, která obsahuje kromě obecných také ujednání o povinnosti osoby zajistit řádnou instalaci a provoz zvláštní pomůcky a ujednání o povinnosti hradit náklady na údržbu, opravy a revize zvláštní pomůcky.

V případě, že osoba nemá dostatek finančních prostředků k úhradě instalace zvláštní pomůcky, může jí krajská pobočka Úřadu práce poskytnout příspěvek na instalaci této zvláštní pomůcky. Spoluúčast osoby však vždy činí minimálně 1 000 Kč.

Průkazy TP, ZTP, ZTP/P
Tyto průkazy jsou přiznávány dle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v souvislosti se zvládáním základních životních potřeb, typem zdravotního postižení a zdravotním stavem. Jednotlivé typy průkazů poskytují systém benefitů z nich vyplývajících. Jedná se nejčastěji o formy slev či bezplatného užití MHD atd. Nově musí mít každá osoba žádající o příspěvek na mobilitu platný průkaz OZP . Bez tohoto průkazu není možné čerpat příspěvek na mobilitu. Zákon umožňuje dva způsoby vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, a to automatické v souvislosti s přiznáním příspěvku na péči či příspěvku na mobilitu a samostatné.

Průkaz TP: je přiznán osobám, které jsou dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách považovány pro účely přiznání příspěvku na péči (dále jen PnP) pro osoby závislé na pomoci jiné osoby v I. stupni (lehká závislost). Pokud však tyto osoby nejsou schopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, náleží jim průkaz ZTP/P (platí i u II. stupně zdravotního postižení). Výjimku tvoří osoby starší 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (těmto osobám náleží průkaz ZTP).

Průkaz ZTP: je přiznán osobám, které jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považovány pro účely přiznání PnP pro osoby závislé na pomoci jiné osoby ve II. stupni (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Průkaz ZTP/P: je přiznán osobám, které jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považovány pro účely přiznání PnP pro osoby závislé na pomoci jiné osoby ve III. stupni (těžká závislost) nebo IV. stupni (úplná závislost). Dále osobám, u kterých bylo pro účely přiznání příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (s výjimkou zletilých osob, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace kvůli sluchovému postižení).

Kdo dávky vyřizuje a kde o ně zažádat

 • krajské pobočky Úřadu práce České republiky
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči (dále jen PnP) je pravidelná opakující se dávka poskytovaná dle zákona o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, osobami blízkými nebo jinými osobami. Příspěvek je vyplácen peněžní formou oprávněné osobě za podmínky, že bude nutné na požádání doložit správnost čerpání, pokud nebude k placení použita tzv. Karta sociálních systémů.

„Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.“ (§ 7 odstavec 1, zák. č. 108/2006 Sb.)

PnP je určen k zabezpečení služeb a úkonů, které osoba se zdravotním postižením potřebuje k zajištění péče v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti. PnP je určen klientovi, který přímo péči potřebuje nikoli zařízení, které službu poskytuje.

Příspěvek na péči prošel v důsledku sociální reformy od 1.1.2012 podstatnou změnou v posuzování stupně závislosti. Do konce roku 2011 se posuzovaly osoby se ZP ve dvou hlavních kategoriích, z nichž každá čítala16 oblastí. V současné době je nepříznivost zdravotního stavu hodnocena dle nového modelu posuzování. Jedná se o hodnocení 10 základních životních potřeb, tedy ucelených úkonů v oblasti každodenního života tzv. ADL. Oproti předchozím rokům rozhodují o PnP od 1.1.2012 krajské pobočky Úřadu práce.

Základní životní potřeby posuzované dle PnP:

 • mobilita
 • orientace
 • komunikace
 • stravování
 • oblékání a obouvání
 • tělesná hygiena
 • výkon fyziologické potřeby
 • péče o zdraví
 • osobní aktivity
 • péče o domácnost

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. vymezuje základní životní potřeby takto:

Mobilita:  Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

Orientace:  Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

Komunikace: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

Stravování: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

Oblékání a obouvání: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

Tělesná hygiena:  Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

Výkon fyziologické potřeby:  Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

Péče o zdraví: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

Osobní aktivity: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

Péče o domácnost: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

Výše finančního příspěvku na péči do 18 let věku

Osoba do 18 let věku se dle § 8 zák. 108/2006 Sb. považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 4 stupních závislosti:

 • I. stupeň (lehká závislost): jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby
 • II. stupeň (středně těžká závislost): jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb
 • III. stupeň (těžká závislost): jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb
 • IV. stupeň (úplná závislost): jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby

Finanční výše příspěvku pro osobu od 1 do 18 let věku je dle platného znění zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • stupeň – 3 000 Kč
 • stupeň – 6 000 Kč
 • stupeň – 9 000 Kč
 • stupeň – 12 000 Kč

Nově si příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě) mohou zažádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 Kč v případě, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodiny.

 Rodina má rovněž ze zákona nárok i na další dávky poskytované státem. Jedná se o dávky státní sociální podpory:

 • přídavek na dítě
 • rodičovský příspěvek
 • příspěvek na bydlení
 • porodné
 • pohřebné

Více informací o těchto dávkách naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Použité zdroje:

www.mpsv.cz
zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
zák. č. 329/2011 Sb
vyhláška č. 388/2011 Sb.