Pomůcky a hračky hrají v životě člověka se zdravotním postižením nezastupitelnou roli.

V první fázi života je pro děti zejména důležitý, vhodných výběr hraček. Není důležité, kolik jich dítě má, ale k jakému účelu se dají použít a co rozvíjejí. Prostřednictvím hraček rozvíjíme motorické schopnosti, kognitivní funkce, percepci – zrakovou, sluchovou, hmatovou, čichovou. Všechny tyto zmíněné skutečnosti jsou velmi důležitou součástí kvality dalšího vývoje dítěte.

V závislosti na možnosti, schopnosti a dovednosti jedince je také zapotřebí volit vhodné kompenzační a rehabilitační pomůcky – berle, vozíky, zvedáky, polohovací pomůcky, madla, sedačky do vany, podavače, pomůcky do kuchyně atd. Jejichž výběr by neměl být podceňován. Vhodné je především doporučením kompetentního odborníka (lékaře, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, protetika apod.), stejně tak jako komfort použití pomůcky pro klienta.

Smyslem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je snaha podporovat či nahradit ztracenou funkci, přispět k podpoře funkčních schopností, zmírnit či kompenzovat zdravotní postižení, předcházet úrazům, zjednodušit každodenní úkony (toaleta, pohyb aj.) a v neposlední řadě umožnit člověku zapojit se do běžného života a být nezávislý.

Rehabilitační a kompenzační pomůcky Pomůcky ke komunikaci Hračky