Podmínky pro užívání webových stránek Alfabet.cz

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.alfabet.cz je nezisková organizace Alfa Human Service, se sídlem Praha 3, Biskupcova 84, PSČ 130 00, Česká republika, zapsaná v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10991, IČ: 70863059 (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli náleží všechna práva vyplývající z licence dle autorského zákona k obsahu stránek, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.alfabet.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami pro užívání webových stránek. Přístupem uživatele na webovou stránku Provozovatele souhlasí s těmito Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje Podmínky kdykoli změnit.

Užívání webových stránek

Webové stránky provozovatele jsou veřejně přístupné a jejich užití je bezplatné.

Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele používat obsah těchto webových stránek jinak, než pouze pro svou vlastní potřebu.

Každý uživatel webových stránek www.alfabet.cz se při jejich používání zavazuje, že se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele.

Loga

Webové stránky obsahují loga webových stránek, která podléhají schválení Provozovatele. Uživatel se zavazuje, že i po poskytnutí souhlasu Provozovatele nebude do loga zasahovat.

Omezení odpovědnosti

Obsah webových stránek má informační charakter, a tudíž Provozovatel nedopovídá za správnost a aktuálnost informací a uživatel nese veškerá rizika vyplývající z užívání těchto webových stránek.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů na stránkách www.alfabet.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit a upravovat informace zveřejněné na těchto webových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za škod způsobené uživatelům v souvislosti s užíváním webových stránek www.alfabet.cz.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.alfabet.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. Provozovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel může tyto údaje využívat pro svou vnitřní potřebu.