Zaměstnávání osob se zdravotním postižením má své definice a pravidla. Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány

 1. a) invalidními ve třetím stupni, označovanými jako osoby s těžším zdravotním postižením
 2. b) invalidními v prvním nebo druhém stupni
 3. c) zdravotně znevýhodněnými

Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Zvýšená ochrana OZP na trhu práce má více podob:

 1. Pracovní rehabilitace
 2. Povinnost zaměstnavatele naplnit tzv. povinný podíl OZP
 3. Chráněný trh práce
 4. Příspěvky zaměstnavateli na vytvoření pracovního místa, na úhradu provozních nákladů
Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je zajišťována Úřadem práce. Osobě se zdravotním postižením nabízí tyto formy podpory:

 • poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti
 • teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost. Tím je myšlena příprava na budoucí povolání, samotná příprava na práci i specifické rekvalifikační kurzy
 • zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání
 • vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti

Pracovní rehabilitace probíhá na základě individuálně domluveného plánu podpory, který vychází ze specifické situace uchazeče se zdravotním postižením. Tedy reaguje na jeho zdravotní stav i schopnosti zařadit se do výdělečné činnosti. Zmíněný plán vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny složené zejména ze zástupců organizací zdravotně postižených a zástupců zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Praktická příprava obvykle probíhá na pracovištích zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu této osoby, na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické osoby, nebo na pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením, nebo ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob. Příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta. Dobrou motivací pro zaměstnavatele, kteří umožní na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, je skutečnost, že mu Úřad práce může uhradit náklady na realizaci této přípravy.

Povinnost zaměstnavatele naplnit tzv. povinný podíl OZP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.Této povinnosti se mohou zaměstnavatelé zprostit odvodem do státního rozpočtu nebo tzv. náhradním plněním. Za náhradní plnění je považováno odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance.

Chráněný trh práce

Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Takovému zaměstnavateli se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů.

Příspěvky zaměstnavateli

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Pracovním místem zřízeným pro osobu se zdravotním postižením se rozumí pracovní místo, které zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce. Na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Pracovní místo zřízené pro osobu se zdravotním postižením musí být takovou osobou obsazeno po dobu 3 let.

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením může Úřad práce poskytnout na základě písemné dohody uzavřené se zaměstnavatelem, který zaměstnává v pracovním poměru osobu se zdravotním postižením. Neváhejte a pro více informací kontaktujte pracovníky Úřadu práce a domluvte si osobní jednání.

Zdroj: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Autor: Mgr. Martina Chmelová

Článek vznikl v rámci projektu „Psychoterapeutická podpora, edukace, a specifické poradenství pro neformální pečovatele č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175, podpořeného z Evropského sociální fondu, z operačního programu zaměstnanost.