Na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a obcích s pověřeným obecním úřadem[1] působí již od 1. 1. 2012 sociální pracovníci obcí. Sociální pracovník obce[2] je prvním „rozcestníkem“ v obtížné situaci dospělých osob.

Je to odborník, který dokáže pracovat s nejrůznějšími cílovými skupinami např.:

 • s osobami s různým typem zdravotního postižením
 • s osobami pečujícími o své blízké či jiné osoby
 • s osobami s různým stupněm omezení svéprávnosti k právním úkonům i opatrovníkům
 • s osobami ohroženými sociálním vyloučením
 • s osobami ohroženým rizikovým způsobem života
 • s osobami, které ztratily přístřeší či se nacházejí v nevyhovujícím bydlení
 • s nezaměstnanými a s osobami s materiálními problémy
 • s dalšími skupinami osob, které řeší obtížnou sociální situaci[3]

Sociální pracovník pomáhá klientům řešit nepříznivou sociální situaci komplexně. Může ho navštívit každý občan v tíživé sociální situaci či kdokoliv, kdo ví o někom, ze svého okolí, kdo pomoc potřebuje. Sociální pracovník poskytuje své služby zcela zdarma, nezávazně a anonymně.

Při své práci sociální pracovník obce respektuje soukromí klienta a jeho právo na osobní svobodu a svobodu pohybu. Poskytuje klientům podporu a pomoc, a to diskrétně bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti, sociálního postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace.

Sociální pracovník nabízí možnosti řešení situace a respektuje přitom rozhodnutí klienta (ten může kdykoliv spolupráci se sociálním pracovníkem ukončit). Podporuje samostatnost a schopnost klientů a ke každému přistupuje individuálně.

Je pro klienta partnerem a dodržuje mlčenlivost.

Od sociálního pracovníka obce můžete očekávat např.:

 • osobní setkání na úřadu či jeho návštěvu ve vašem přirozeném prostředí
 • poradenství v sociální oblasti
 • poradenství v bytové problematice
 • pomoc při zprostředkování kontaktů s dalšími zdroji pomoci (sociální služby, odborníci), při navázáním spolupráce s dalšími institucemi při řešení problémů klienta
 • podporu klienta při hospodaření s financemi
 • pomoc se zajištěním sociálních dávek

Sociální pracovník neřeší situace, které nejsou v jeho kompetenci, nevyplácí nepojistné sociální dávky – tj. dávky, u kterých je třeba splnit podmínky, které systém vyžaduje, např.:

 • dávky státní sociální podpory
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • dávky pro osoby závislé na péči jiné osoby – příspěvek na péči
 • dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • dávky pěstounské péče

či pojistné dávky – tj. dávky, u kterých závisí na době pojištění, např.:

 • důchodové dávky
 • nemocenské dávky
 • ošetřovné

Tyto dávky jsou v kompetenci Úřadu práce ČR a jiných subjektů. V rámci poradenství však sociální pracovník obce klienta na příslušné pracoviště nasměruje.

Vzhledem k tomu, že sociální pracovník pracuje a pomáhá v terénu, je vhodné domluvit si s ním osobní návštěvu telefonicky, případně e-mailem. Kontakty na sociální pracovníky jsou zpravidla zveřejněny na webových stránkách konkrétního úřadu, většinou pod odborem sociálních věcí či sociálních věcí a zdravotnictví.

Ve větších městech existují samostatná oddělení specializovaná na jednotlivé cílové skupiny např. na osoby ohrožené sociálním vyloučením (s nimi pracují sociální kurátoři) či na rodiny s ohroženými dětmi (s nimi pracují na oddělení sociálně právní ochrany dětí).

Autor: EMO

Zdroje:

[1] § 64 a § 66  zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

[2] § 63 až § 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a § 92 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

[3] Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.