Raný věk (tedy od narození asi přibližně do 3 let) a navazující doba předškolního věku jsou velmi důležité pro vytvoření dobrých stimulačních podmínek důležitých pro psychomotorický vývoj dítěte se ZP.

Tento věk je velmi důležitý, protože v žádném jiném věku nedochází k tak rychlému vývoji dítěte a k relativně dobré možnosti tvorby kompenzačních mechanismů v závislosti na druhu a stupni zdravotního postižení dítěte.

Rodičům a jejich dětem se zdravotním postižením je poskytována zdravotnická péče. Dítě se zdravotním postižením však potřebuje speciální péči nutnou pro optimální vývoj dítěte.

Tato speciální péče rodičům:

 • dává dostatek informací o samotné problematice zdravotního postižení jejich vlastního dítěte
 • pomáhá orientovat se v těchto informacích a správně jim porozumět
 • seznamuje rodiče s odlišnostmi jejich dítěte se zdravotním postižením oproti zdravým dětem
 • seznamuje je a učí je používat metody a přístupy, kterými mohou stimulovat vývoj svých dětí
 • seznamuje se speciálními pomůckami a hračkami a kde tyto získat
 • podporují rodiče v těžké životní situaci pomocí psychologických konzultací nebo svépomocných skupin rodičů
 • pomáhají rodiči s vyřizováním sociálních dávek potřebných k zabezpečení rodiny

Speciální péči rodičům zabezpečují:

 • Společnosti pro ranou péči
 • Speciálně pedagogické centrum (SPC)
 • Speciální zařízení typu (Dětská centra, rehabilitační stacionáře)

V těchto institucích se používají i některé stimulační metody či prvky stimulačních programů, které si rodič osvojí a využívá doma při práci s dítětem.

Společnosti pro ranou péči zajišťují ranou péči. Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám dětí s postižením od narozením do 3 resp. 6-7 let. Cílem je sociální začlenění rodiny a minimalizace důsledků postižení na vývoj dítěte.

Programy:

 • podpora rodiny (poradenství, informování, krizová intervence, doprovázení)
 • podpora vývoje dítěte (stimulační, kompenzační technicky, terapie, doporučení a půjčení kompenzačních pomůcek a hraček)

Charakteristiky rané péče

 • klientem služby je celá rodina
 • služba poskytována převážně v přirozeném prostředí
 • dítě je v raném věku (0-3 roky resp. 6 let)
 • spolupráce se systémem zdravotní péče

Komu jsou služby určeny?

Rodiny s dětmi:

 • s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní váha, nedonošenost, hypoxie)
 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • se smyslovým postižením

SPC (Speciálně pedagogické centrum) je školské účelové zařízení, které zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem a žákům se zdravotním postižením, poskytuje jim odbornou pomoc v procesu integrace do společnosti ve spolupráci s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky.

Dělí se na centra pro děti:

 •  se smyslovým postižením
 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • pro děti a žáky s vadami řeči

Centrum zabezpečuje vyhledávání a speciálně pedagogickou diagnostiku, psychologickou diagnostiku dětí se ZP, zabezpečuje poradenské, terapeutické a metodické činnosti pro děti a žáky se zdravotním postižením, pro jejich rodiče nebo osoby zodpovědné za výchovu.

Speciální pedagog z SPC zajišťuje i speciální pedagogické výchovně vzdělávací činnosti u integrovaných dětí v předškolním věku, žáků se ZP a dětí osvobozených od školní docházky.

Speciální zařízení jako jsou Dětská centra, rehabilitační stacionáře, speciální mateřské školky či nejrůznější organizace poskytující komplexní péči dětem předškolního věku, pečují většinou o děti starší 3 let, tedy děti, které již mohou být zařazeny do předškolního zařízení. Kontakty na tato zařízení je nejlépe konzultovat ve Střediscích rané péče nebo příslušných SPC, která dokáží i vytipovat vhodné zařízení pro konkrétní rodinu. Mnohdy je možné užitečnou pomoc nalézt i v mateřských centrech

Kontakty na tato zařízení je nejlépe konzultovat ve Střediscích rané péče nebo příslušných SPC, která dokáží i vytipovat vhodné zařízení pro konkrétní rodinu.

Mnohdy je možné užitečnou pomoc nalézt i v mateřských centrech.

Předškolní příprava dětí se zdravotním postižením je nedílnou součástí speciální péče. Děti s organickým poškozením centrální nervové soustavy, či smyslovým onemocněním nebo mentálním handicapem potřebuji pracovat „jinak“, abychom jim umožnili rozvoj jejich maximální možné mentální kapacity.

Děti vlivem postižení mohou mít např. poruchy:

 • v rozvoji vnímání a rozlišování (barva, velikost, tvar, množství)
 • v sluchovém rozlišení, též sluchové analýze a syntezi
 • v obtížné koncentraci (což se obráží i v jejich paměti)
 • v oblasti motorického vývoje
 • paměti
 • řeči

S deficitem všech těchto oblastí je velmi dobré začít pracovat co nejdříve. Vhodnými „hrátkami“ pod vedení speciálních pedagogů, speciální logopedickou péčí, rozvojem grafomotoriky, v rámci možnosti dítěte.

Některé vhodné metody či přístupy lze uplatnit i při práci s dětmi s lehkou mozkovou dysfunkcí. Metody používané pro stimulaci se vždy vybírají individuálně dle daných schopností a možností dítěte a v započetém procesu se pokrčuje i během školního věku.

I počítač a vhodně vybrané stimulační programy se mohou stát dobrými pomocníky pro vlastní komunikaci a nácvik potřebných dovedností.

Použité zdroje:

 • Adresář SPC
 • Adresář Speciálních školek
 • Portál E-gram.cz
 • Psychologické poradny
 • Kontaktní a krizové služby
 • Informace o pomoci rodině
 • Kontakty na některé sdruženi a organizace poskytující péči
 • Informace o některých metodách psychické a fyzické stimulace
 • Asociace klinických logopedů [online]. © 2014 [cit. 2014-02-16].

Příklady některých Dětských center posktujících komplexní péči rodinám s dětmi se ZP

 • Dětské centrum Arpida
 • Dětské centrum Paprsek
 • Dětské centrum Kopřivnice
 • Dětské centrum Hranice
 • Dětské centrum Zlín
 • Dětské centrum Olomouc