Komunikace je jednou z nejdůležitějších schopností lidí, která se stala základním kamenem mezilidských vztahů. Tento pojem byl přejat z latiny – sdělení, sdílení, spojování, společnou účast na určité skutečnosti. Je to jakýsi způsob předávání a přijímání myšlenek nebo společně dohodnuté pochopení toho, co slova znamenají. Komunikace vyvolává reakci, která se následně projevuje v chování. Komunikační bariéry vznikající na základě zdravotního postižení velmi významným způsobem ovlivňují psychomotorický vývoj dítěte a jeho možnost zařazení do okolní společnosti i běžného života. 

 

Nejčastějším důsledkem poruch komunikace jsou:

 • vrozené vady – mozková obrna, těžké sluchové postižení, vývojové vady řeči, mentální postižení, autismus, kombinovaná zdravotní postižení
 • získané vady – cévní mozková příhoda, úrazy hlavy a mozku, nádory mozku, získaná sluchová postižení, získaná kombinovaných postižení
 • degenerativní onemocnění – sklerózy multiplex, muskulární dystrofie, amyotrofické laterární sklerózy, Parkinsonovy choroby, Alzheimerova syndromu

Formy komunikace

Většina lidí komunikuje pomocí mluveného jazyka. Když se dítě naučí jazyk, může komunikovat s ostatními lidmi. Některé děti se zdravotním postižením mohou však mít omezené možnosti v použití jazyka z hlediska pochopení a aplikace řeči za účelem komunikace s ostatními.

Existují i jiné formy komunikace, které zahrnují použití znaků, symbolů, gest a obrázků. V této formě komunikace se objevují společně dohodnuté pochopení toho, co znaky, symboly nebo obrázky znamenají. Například komunikuje-li dítě pomocí systémů jako je např. Makaton, PCS, Bliss, piktogramy.

Některé děti však s okolím nekomunikují pomocí jazyka či systému společně pochopitelných znaků pro ostatní. Tyto děti komunikují pomocí systému, který je individuální pro ně samotné. Většinou ovládají tento druh komunikace rodiče či další pečující a blízké osoby. Pokud dítě komunikuje jiným způsobem nebo používá jiná označení pro běžné předměty, je společně s ním zapotřebí vyhledat takovou formu komunikace, která mu umožní zapojit se do běžných všedních aktivit a her.

U dětí se zdravotním postižením, které mají problémy s komunikací, se lze velice často setkat ve spojení s výrazem alternativní a augmentativní komunikace (AAK), jejímž cílem je přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Pojem augmentativní (z lat. augmentare – rozšiřovat) systémy komunikace podporují dosud existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní komunikační systémy jsou používány jako náhrada mluvené řeči.

Kam se obrátit

 • Speciálně pedagogická centra (SPC)
 • Pedagogicko – psychologycké poradny (PPP)
 • Logopedie
 • Ergoterapie
 • Speciální pedagogika
 • Sdružení zabývající se alternativní a augmentativní formou komunikace

Jaké se využívají pomůcky ke komunikaci

 • systémy grafických symbolů (např. PCS, Bliss, piktogramy)
 • komunikační tabulky
 • fotografie
 • písmena, psaná slova
 • technické pomůcky s hlasovým výstupem
 • počítače, software

 

Použité zdroje: 

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK)

Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti s vadami řeči

Council For Disabled Children