Jistě se vám někdy stalo, že jste při čtení článku z lékařského prostředí narazili na nějakou tu zkratku, pod kterou jste si neuměli nic představit a nevěděli jste, co znamená. V tomto článku se budeme snažit všechny tyto zkratky shromáždit a náležitě je osvětlit.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z

Zkratka Výklad zkratky
 Ab  Protilátka (z angl. Antibody)
 ACE  acetyl cholin esteráza
 ACE  angiotensin konvertující enzym
 ACEI  inhibitory acetylcholinesterázy
 ACTH  Adrenokortikotropní hormon
 AChR  Acetylcholinové receptory
 AD  autozomálně dominantní
 ADD  Porucha pozornosti (attention deficit disorder)
 ADH  Antidiuretický hormon, vazopresin
 ADHD  Porucha pozornosti v důsledku hyperaktivity (attention deficit hyperactivity disorder)
 ADHS  viz ADHD
 AE  Antiepileptikum
 AEP  akustické evokované potenciály
 AFP  alfafetoprotein
 AG  Angiografie
 Ag  Antigen
 AIDP Akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (acute inflammatory demyelinating polyneuropathy)
 AIDS syndrom získané imunodeficience (acquired immunodeficiency syndrome)
 ALD  adrenoleukodystrofie
 ALL  akutní lymfatická leukemie
 ALT  Alaninaminotransferáza
 AML  akutní myeloidní leukemie
 ANA  protilátky proti jádru (antinukleární protilátky)
 ANCA  protilátky proti neutrofilním bílým krvinkám (antineutrofilní cytoplazmatické protilátky)
 ANS  syndrom dechové tísně
 aPTT  aktivovaný parciální tromboplastinový čas
 AR  autozomálně recesivní
 AS  Alportův syndrom
 AS  Angelmanův syndrom
 ASA  viz KAS
 AST  aspartátaminotransferáza
 AT III  antitrombin III
 ATP  Adenosintrifosfát
 AV  síňo-komorový (atrioventrikulární)
 AVM  Arteriovenózní malformace
 BAE  Kmenové sluchové evokované potenciály (brain stem auditory evokedpotentials)
 BAT  výměnná transfuze krve
 BCG  Bacilus Calmette- Guérin
 BE  exces zásad (bazí)
 BERS  Benigní epilepsie s rolandickými hroty (benign epilepsy with rolandic spikes)
 BFNNC  Benigní familiární novorozenecné křeče (benign familial neonatal convulsions)
 BINNC  Benigní idiopatické novorozenecné křeče (benign idiopathic neonatal convulsions)
 BKS  viz FW
 BMI  Body Mass Index (vypočte se jako váha v kilech lomená výškou v metrech na druhou)
 BP  vázající protein (binding protein)
 BVP  Benigní paroxyzmální vertigo
 CAE  Dětské absence (childhood absence epilepsy)
 cAMP  cyklický adenosin monofosfát
 CBZ  Karbamazepin
 CDC  centra pro kontrolu nemocí
 CEA  karcinoembryonální antigen
 CF  cystická fibróza
 CIDP  Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy)
 CK  kreatinkináza
 CLZ  Clonazepam
 CMD  vrozená svalová dystrofie (kongenitální muskulární choroba)
 CML  chronická myeloidní leukemie
 CMP  Cévní mozková příhoda
 CMT  Charcotova-Marieova-Toothova choroba
 CMV  Cytomegalovirus
 CNI  chronická insuficience ledvin
 CNS  Centrální nervový systém
 COX  Cyklooxygenáza
 CP  Dětská mozková obrna (cerebral palsy)
 CPEO  Chronická progresivní zevní oftalmoplegie (chronic progressive external ophtalmoplegia)
 CRP  C-reaktivní protein
 CSF  kolonie stimulující faktor (colony-stimulating factor)
 CSF  mozkomíšní mok (cerebrospinal fluid)
 CT  Počítačová tomografie (computerized tomography)
 CTG  kardiotokogram/ kardiotokografie
 CVI  Kortikální postižení zraku (cerebral visual impairment)
 DAG  Diacylglycerol
 DD  diferenciální diagnostika
 DIC  diseminovaná intravaskulární koagulace
 DM  Diabetes mellitus ( „cukrovka“)
 DMD  Duchenneova progresivní svalová dystrofie (Duchènne‘s muscular dystrophy)
 DMO  Dětská mozková obrna
 DMP  Dědičné metabolické poruchy
 DNA  Desoxyribonukleová kyselina
 DTP  difterie, tetanus, pertuse (záškrt, tetanus, černý/dávivý kašel)
 DZP  Diazepam (anxiolytikum)
 EAEC  enteroagregativní E. Coli
 EBV  Virus Epsteina-Barrové
 EEG  elektroencefalogram/ -fie
 EIEE  Časná epileptická encefalopatie s útlumem EEG aktivity a výboji (early inflantile epileptic encephalopathy with suppression burst)
 EKG  Elektrokardiogram, elektrokardiograf
 ELISA  Enzyme-linked-immunosorbent assai
 EME  Časná myoklonická epilepsie
 EMG  elektromyogram/ -fie
 EPEC  enteropatogenní E. Coli
 EPH  edém(otok), proteinurie (bílkovina v moči), hypertenze(vysoký krevní tlak)
 EPI  Epilepsie
 ERCP  endoskopická retrográdní cholangiopankreatoskopie
 ERG  Elektroretinogram
 ETEC  enterotoxin vázající E. Coli
 FA  farmakologická anamnéza
 FCMD  Fukuyamův typ kongenitální svalové dystrofie (Fukuyama congenital muscular dystrophy)
 FEV1  forsírovaný vydechovaný objem za 1 sec
 FGFR  receptor růstového faktoru fibroblastů
 FH  familiární hypercholesterolemie
 FHT  familiární hypertriglyceridemie
 FISH  fluorescenční in situ hybridizace
 FKHL  familiární kombinovaná hyperlipidemie
 FSH  folikuly stimulující hormon
 fT3  volný trijod tyronin
 fT4  volný tyroxin
 FZ  Febrilní záchvaty
 GABA  gama-aminomáselná kyselina (inhibiční mediátor v nervové soustavě)
 GBM  glomerulární bazální membrána
 GBS  Guillainův-Barrého syndrom
 GE+FS  Generalizovaná epilepsie plus febrilní křeče
 GIT  trávicí soustava (gastrointestinální trakt)
 GLUT  transportér glukózy
 GM  Grand mal (velké epileptické záchvaty)
 GN  glomerulonefritida (zánět ledvin)
 GnRH  faktor uvolňující gonadotropin
 GÖR  gastroezofageální reflex (potrava vracející se ze žaludku do jícnu)
 GSC  Glasgow kóma skóre
 GVH  graft versus host (reakce štěpu proti hostiteli při transplantaci)
 HAK  Hormonální antikoncepce
 HAV  Virus hepatitidy typu A
 Hb  hemoglobin
 HB  hepatitida typu B
 HbA  dospělý (adultní) hemoglobin
 HbF  fetální hemoglobin
 HBV  Virus hepatitidy typu B
 hCG  lidský choriogonadotropin
 HCM  hypertrofický kardiomyopatie
 HCV  Virus hepatitidy typu C
 HDL  lipoproteiny o vysoké hustotě (highdensity lipoproteins, ty „hodné“)
 HDV  Virus hepatitidy typu D
 HEV  virus hepatitidy typu E
 HHE  Syndrom hemikonvulze + hemiparéza + epilepsie
 HHV  Lidský Herpesvirus
 HiB  Hemofilus influenzae typu B
 HIE  Hypoxickoischemická encefalopatie
 HIV  Virus lidské imunodeficience
 Hkt  hematokrit
 HLA  antigen lidských leukocytů (bílých krvinek)
 HPV  lidský papilomavirus
 HST  Hormonální substituční terapie
 HSV  virus herpes simplex
 HUS  hemolytickouremický syndrom
 i.a.  do tepny (intraarteriální)
 i.m.  do svalu (intramuskulární)
 i.v.  do žíly (intravenózní)
 ICR  mezižeberní prostor (interkostální region)
 ICS  inhalační glukokortikoidy
 Ig  imunoglobulin
 IGF1  insulinu podobný růstový faktor
 ICHS  Ischemická choroba srdeční
 IL  interleukin
 IM  Infarkt myokardu
 INR  international normalized ratio
 IPV  inaktivovaná poliomyelitická vakcína
 IQ  inteligenční kvocient
 ITP  imunotrombocytopenická purpura
 JAE  Juvenilní (mladistvá) absence epilepsie
 JLNS  Jervellův-Langeho-Nielsenův syndrom
 JME  Juvenilní myoklonická epilepsie
 JMG  Juvenilní myastenia gravis
 JMML  Juvenilní myelomonocytární leukemie
 JRA  juvenilní revmatoidní artitida
 KAS  Kyselina acetylsalicylová
 KSS  Kearnsův Sayreův syndrom
 KMA  alergie na kravské mléko
 LDH  laktátdehydrogenáza (enzym utilizující mléko)
 LDL  lipoproteiny o nízké hustotě (lowdensity lipoproteins, ty „zlé“)
 LEMS  Lambertův-Eatonův myastenický syndrom
 LGS  Lennoxův-Gastautův syndrom
 LH  Lutheinizační hormon
 LKS  Landau-Klefnerův syndrom
 LMD  Lehká mozková dysfunkce
 LMR  Lehká mentální retardace
 LP  Lumbální punkce
 MAE  Myoklonicko-astatická epilepsie
 MAS  syndrom aspirace mekonia
 MCU  mikční cystouretrogram/ -fie
 MCV  střední objem červených krvinek
 MDS  myelodysplastický syndrom
 MELAS  mitochondriální encefalopatie s laktacidózou a iktem
 MEN  mnohočetná endokrinní neoplazie
 MEP  Motorické evokované potenciály
 MEX  maximální exspirační tok
 MG  Myasthenia gravis
 MH  maligní hypertermie
 MKN  Mezinárodní klasifikace nemocí
 MMR  spalničky, příušnice, zarděnky
 MPS  Mukopolysacharidy
 MR  Mentální retardace
 MRI  Magnetická rezonance (magnetic resonance imaging)
 MRS  Magnetická rezonanční spektroskopie
 MSH  melanocyty stimulující hormon
 MTX  metotrexát
 NALD  neonatální adrenoleukodystrofie
 NEC  nekrotizující enterokolitida
 NF  Neurofibromatóza
 NHL  nehodgkinský lymfom
 NK  buňky- přirození zabíječi (buňky)
 NNH  vedlejší nosní dutiny
 NNR  kůra nadledvin
 NO  Oxid dusnatý
 NS  nefrotický syndrom
 NSPZL  nesteroidní protizánětlivé látky
 NT  Neurotransmiter
 OAE  otoakustické emise
 ORL  orální rehydratační roztok
 ORL  ušní, nosní, krční (otorhinolaryngologie)
 p.c.  po početí (post conceptionen)
 p.o.  ústy (perorální)
 PAIR  punkce, aspirace, injekce, respirace
 PB  Fenobarbital
 pCO2  parciální tlak oxidu uhličitého v krvi
 PCR  polymerázová řetězová reakce
 PDA  perzistující aortální dučej
 PECS  Výměnný obrázkový komunikační systém (Picture Exchange Communication System)
 PEG  perkutánní endoskopická gastrostomie
 PET  Pozitronová emisní tomografie
 PHT  Fenytoin
 PKU  fenylketonurie
 PM  polymyozitida
 PMG  Perimyelografie
 PMR  Psychomotorická retardace
 PNET  Primitivní neuroektodermální tumor
 PNS  Periferní nervový systém
 pO2  parciální tlak kyslíku v krvi
 PSH  Henochova-Schönleinova purpura
 PTCA  Perkutánní transluminární koronární angioplastika
 PTH  Parathormon
 PTT  parciální tromboplastinový čas
 PWS  syndrom Praderův-Williho
 RA  refrakterní anemie
 RA  Rodinná anamnéza
 RCM  restriktivní kardiomyopatie
 RDS  Syndrom dechové tísně (respirátory distress syndrom)
 RES  retikuloendotelový systém
 RF  revmatický faktor
 RIND  Reverzibilní ischemický neurologický defekt
 RNA Ribonukleová kyselina
 RSV  respirační syncytiální virus
 RTA  renální tubulární acidóza
 RTG  Rentgen (=skiagram)
 RVH  hypertofie pravé srdeční komory
 RWS  Romanovcův-Wardův syndrom
 SE  Status epileptici
 SHT  lebeční a mozkové trauma
 SIDS  syndrom náhlého úmrtí dítěte
 SIRS  syndrom systémové zánětlivé odpovědi
 SLE  systémový lupus etytematodes
 SMA  protilátky proti hladké svalovině
 SMA  Spinální svalová atrofie (spinal muscular atrophy)
 SNE  Subakutní nekrotizující encefalopatie (Leighův syndrom)
 SPECT  Fotonová emisní tomografie (single photon emission tomography)
 SPOS  syndrom polycystického ovaria
 STH  somatotropní hormon
 SÚKL  Státní ústav pro kontrolu léčiv
 T1/2  Biologický poločas eliminace
 TBC  tuberkulóza
 TEACCH  Terapie a vzdělávání děti s autizmem a jinými poruchami komunikace (Treatment and Education of Autistic and related Communication
 TGA  Tranzitorní globální amnézie
 TIA  Tranzitorní ischemická ataka
 TIN  tubulointersticiální nefritida (zánět ledvin)
 TK  tlak krve
 TNF  tumor nekrosis faktor
 TORCH  Skupina nitroděložních infekcí (toxoplazma, zarděnky, CMV, herpes)
 TRH  tyreotropin uvolňující faktor
 TSC  Tuberózní skleróza
 TSH  tyreotropin stimulující faktor
 V.a.  podezření na
 VEP  vizuální evokované potenciály
 VEP  Zrakové evokované potenciály
 VIP  Vasoaktivní intestinální peptid
 VLDL  lipoprotein velmi nízké hustoty
 VNS  Vegetativní nervový systém
 VOKS  Výměnný obrázkový komunikační systém
 VPA  Valproát
 VSD  defekt septa srdečních komor
 VUR  vezikouretrální reflex (vracení moče z močového měchýře do močovodu)
 VVV  Vrozená vývojová vada
 VWF  von Willebrandův faktor
 VZV  varicella zoster virus
 WAGR  Wilmsův nádor, aniridie, urogenitální malformace, psychická retardace
 WPW  Wolfův-Parkinsonův- Whiteův syndrom
 WS  Westův syndrom
 WWS  Wolkerův-Warburgův syndrom
 z.A.  na závěr
 ZS  Zellwegerův syndrom