Pečující osoba se dlouhodobě stará o děti a nezletilé nebo pomáhá svým nemocným rodičům, prarodičům, nemocnému partnerovi. V současné době se také jedná o početnou skupinu pečujících, kteří se starají o děti a seniorní rodiče zároveň. Znamená to, že na určitou dobu odejdou ze svého zaměstnání.

V tomto článku nechceme uvádět notoricky známé nebo jednoduše dohledatelné informace, ale především uvést do souvislosti některé důležité informace související se zajištěním dlouhodobé péče nebo péče o blízké na určitou dobu.

V době péče o blízké existují dvě základní skupiny finančního zajištění, které jsou odlišné s ohledem na věk a situaci.

  • V péči o malé nezletilé  děti může být pečující matka zajištěna dávkou nemocenského pojištěnípeněžitá pomoc v mateřství, která nahrazuje ušlý příjem, po jeho ukončení může matka nebo otec čerpat dávku rodičovského příspěvku.
  • Péče o zletilé i nezletilé osoby, které vyžadují trvale pomoc druhé osoby z důvodu dlouhodobého nepříznivého stavu, může být zajištěna sociální dávkou příspěvku na péči. 

Tato dávka je určena na pomoc v péči o vlastní osobu. Jedná se o denní úkony spojené např. výkonem fyziologické potřeby, se zajištěním či přijímáním stravy, tělesnou hygienou, oblékáním a obouváním atd.

Dále jsou to úkony v zajištění soběstačnosti a samostatnosti, které umožňují účastnit se sociálního a společenského života (např. úkony spojené s péčí o domácnost, nakupováním, úklidem, přípravou stravy, schopností komunikace, mobility a orientace apod.)

Více informací naleznete na webových stránkách MPSV.

Zjednodušeně řečeno, dávka příspěvku patří osobě blízké, která si však za ní „nakupuje služby“ svého pečovatele, tedy toho, kdo se o ní stará v domácím prostředí. Může to být partner, maminka, rodič.

 

Co je důležité pro pečujícího!

Pečující osoba zajišťující péči o svého blízkého z titulu příspěvku na péči a která je v aktivním pracovním věku, neplatí po dobu zajištění péče zdravotní a sociální pojištění a doba péče je jí započítána tzv. náhradní doba důchodového pojištění. Pokud je doba osobní péče o osobu blízkou součástí rozhodného období pro zjišťování příjmů pro výpočet důchodu, je považována za tzv. vyloučenou dobu, v důsledku tohoto postupu nedojde ke snížení příjmů skutečně dosažených v rozhodném období pro výpočet důchodu.

– Těm, kdo pečují dlouhodobě (alespoň 15 let) o blízkou závislou osobu, je důchod vypočítáván speciálním výpočtem dle Zákona č. 306/2008 Sb., který nabyl účinností od 1. 7. 2009. Toto opatření částečně zlepšilo , kterou postavení osob dlouhodobě pečujících např. o své postižené děti.

Pro důchod je důležitá doba prokazování osobní péče, která se prokazuje rozhodnutím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a to o době a rozsahu této péče! (Pozor speciální formulář!) Podkladem pro rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče je uznání osoby, o kterou je pečováno, za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Návrh na zahájení řízení je možné podat nejdříve po skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu. Nejpozději je možné žádost podat do dvou let od skončení této péče.

 

Více informací např. na Pečující on-line nebo na MPSV důchodové pojištění.

V případě potřeby osobních konzultací se můžete obracet na jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb ve svém okolí, který z titulu základního a odborného poradenství předá informace a kontakty o postupu. Dále například na sociálně právní poradnu ARPZPD v ČR  nebo na Internetporadna.cz.

Autor článku: Ivana Novotná