V anglosaských zemích je termín sdílená péče („shared care“) chápán jako určitý druh sociální služby, jejímž základem je výpomoc rodině s dítětem se zdravotním postižením nebo rodině starající se o nemocného člena rodiny (1) jinou rodinou, která je ochotna pravidelně pomáhat.

Pomoc zprostředkovává sociální pracovník. Nejčastěji se jedná o hlídání dítěte. Rodič si může odpočinout nebo zařídit důležité osobní věci. Primárně se jedná o respitní-úlevovou, krátkodobou službu v řádu několika dní za měsíc.

Obecně lze říci, že pojem sdílená péče se objevuje v různých zemích a je vysvětlován na základě kulturních odlišností s mírnými odchylkami významu. Pojem se objevuje především v oblasti zdravotních a sociálních služeb.

V případě zdravotních služeb jde převážně o multidisciplinární přístup k péči a aktivní zapojení jedince či rodinných příslušníků do péče. V americkém systému sdílené péče, kterou definuje např. Washingtonský Institute of Health Care Improvement jde o multidisciplinární přístup, založený na principu spolupráce složek zdravotnické péče s ohledem na přání pacienta a jeho rodiny. „Cílem takto chápané péče je usnadnění komunikace mezi pacienty/klienty a zdravotnickými pracovníky v kontextu podpory dlouhodobě plánované péče o pacienty zejména s chornickým onemocněním. Důraz je kladen na zapojení pacienta do péče a jeho vlastní aktivitu v přístupu k léčbě.“ (2)

Některé prvky takovéhoto pojetí péče jsou stavebním kamenem multidisciplinární péče v ČR s tím rozdílem, že v ČR nemluvíme pouze o složkách zdravotnických, ale o multioborovém pojetí péče. To znamená, že jde o koordinaci a provázanost jednotlivých služeb – zdravotnických, sociálních a pedagogických se zapojením dospělého člověka nebo dítěte se zdravotním postižením a jeho rodiny.

Pojem sdílená péče jako taková se v ČR a odborných literárních pramenech zmiňuje zřídka. Kde se však o ní pojednává více, je zejména oblast plánování sociálních služeb, avšak definice není jednoznačná. Nejvýstižnější pojetí sdílené péče, ze které mimo jiné vychází i organizace Alfa Human Service, uvádí Janečková, Johnová (2013). Jde o kombinaci formální služby a neformální služby, kterou se rozumí přirozené sociální okolí člověka. Cílem je udržet člověka v jeho přirozeném sociálním prostředí.(3)

Použité zdroje:

  • DeVITO, A. J.: Základy mezilidské komunikace. 6. vydání, Grada 2008, 512 s. ISBN 978-80-247-2018-0.
  • PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. et al.: Etika a komunikace v medicíně. 1. vydání Grada 2011, 528 s.. ISBN 978-80-247-3976-2.
  • HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. 3. vyd. Galén, 2002, 230 s. ISBN 80-7262-132-7.