Vzdělávání a integrace

Vzdělávání všech dětí je v ČR povinné. Školský zákon č. 472/2011 Sb. upravuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dle §16 Školský zákon č. 472/2011 Sb. se dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami rozumí osoba se:

  • zdravotním postižením – mentální, tělesné, duševní
  • zdravotním znevýhodněním – dlouhodobá nemoc, lehčí poruchy učení či chování
  • sociálním znevýhodněním – rodinné prostředí, nařízená ústavní výchova

Jedná se zejména o žáky se speciálními vývojovými poruchami učení, nejčastěji dyslexie (porucha osvojování čtenářských dovedností), dysgrafie (porucha osvojení psaní), dysortografie (porucha osvojení pravopisu), ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), LMD (lehká mozková dysfunkce) a další.

Práva dětí, žáků a studentů se zvláštními vzdělávacími potřebami

  • Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.
  • Vytvoření nezbytných podmínek, které vzdělávání umožní a poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení.
  • Při hodnocení se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.
  • Ředitel školy může se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci asistenta pedagoga.

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením.

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením zajišťují přednostně formou individuální integrace školy hlavního vzdělávacího proudu. Dále ji potom zajišťují třídy (skupinová integrace) a školy samostatně zřízené pro tyto žáky (dále jen „speciální třídy, speciální školy“) a poradenská a jiná školská zařízení, která poskytují podpůrné služby.

Individuální integrace do tříd ve školách hlavního vzdělávacího proudu probíhá se současným zajištěními odpovídajících vzdělávacích podmínek a nezbytné speciálně pedagogické nebo psychologické péče. Jedná se o upřednostněnou volbu, vyhodnocují se však reálné možnosti uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Při výběru vzdělávací cesty žáka je vždy rozhodující vyjádření rodičů. Integrovaní žáci jsou zpravidla vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu.

Skupinová integrace probíhá ve speciálních třídách, které jsou zřizovány pro žáky se zdravotním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Při skupinové integraci se žáci mohou v některých vyučovacích předmětech vzdělávat společně s ostatními žáky školy a v rámci svých možností jsou zapojeni do všech aktivit mimo vyučování.

Speciální školy, školy s upraveným vzdělávacím programem samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením slouží žákům především s těžšími formami zdravotního postižení (žáci s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižním, těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo těžkým či hlubokým mentálním postižením). Těmto žákům je s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb poskytována nejvyšší míra podpůrných služeb.

Žáci se zdravotním postižením se mohou vzdělávat ve variantní organizační formě, která nejlépe odpovídá jejich vzdělávacích potřebách, ale také požadavkům jejich rodičů. K zařazení do některé z výše uvedených organizačních forem speciálního vzdělávání se vyžaduje souhlas zákonného zástupce žáka, resp. zletilého žáka.

Odkazy k tématice

  • NETOLICKÁ, Danuše. Specifické poruchy učení. MACEK, Milan. NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Zájmové a neformální vzdělávání [online]. [cit. 2014-01-21]. Dostupné z: Specifické poruchy vzdělávání NIDM
  • Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání. HUDEC, Luboš. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, mládeže a tělovýchovy. Portál veřejné správy [online]. 21.01.2009 [cit. 2014-01-21].
  • MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCÍ. Ministerstvo práce a sociální věcí [online]. Praha [cit. 2014-01-21].