Plnění povinné školní docházky je možno, pokud děti:

 • do začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok svého věku
 • pokud je s ohledem na nezralost dítěte vydáno ředitelem příslušné školy rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky o 1-2 roky
 • odložení povinné školní docházky u dětí s těžkým postižením může být maximálně do dovršení osmého roku dítěte.

Důležitým faktorem ovlivňujícím vzdělávání dětí se zdravotním postižením je druh a stupeň postižení žáka:

 • jestliže se jedná o lehčí postižení je možno žáka zařadit do běžné třídy spádové (kmenové) nebo vytipované základní školy, případně se upraví podmínky tak, aby mohl běžnou třídu základní školy navštěvovat. (Těmito opatřeními je míněno vytvoření takových podmínek, které vedou ke snížení žáků ve třídě, pomoc osobního asistenta, úpravě školského prostředí ve smyslu bezbariérovosti)

Při integraci žáků se zdravotním postižením v kmenové základní škole je možno také využít zřízení speciální třídy, která představuje určitý mezistupeň mezi běžnou základní školou a speciální školou. Při integraci dětí se zdravotním postižením se vychází z tvorby IVP (individuálního vzdělávacího plánu), který slouží jako podklad ředitele školy na navýšení finančních prostředků a je závazným dokumentem pro zajištění speciálních individuálních potřeb žáka.

U závažnějších postižení, kdy žák potřebuje intenzivní péči týmu odborníků, vybavení nejrůznějšími pomůckami (rehabilitační, kompenzační, učební) jsou využívána speciální zařízení a speciální školy (ambulantní či internátní např. při ÚSP)

Školy velmi úzce spolupracují s SPC i PPP.

Z hlediska standardů a učebních osnov (obsahu a rozsahu) jsou vytvořeny vzdělávací programy, které respektují mentální dispozice žáka. Vzdělávací program pro základní školy a vzdělávací program pro speciální školy a další informace lze nalézt na stránkách MŠMT ČR.

 • zápis do školy. Povinnost zápisu. Při zápisu dětí se zdravotním postižením mohou být vydány 2 druhy rozhodnutí: 1. rozhodnutí ředitele školy (dle zák. č.564/1990Sb., §3, odst.2)
 • zařazení do školy
 • zařazení do přípravného stupně pomocné školy
 • odklad školní docházky
 • dodatečný odklad školní docházky – 2. rozhodnutí příslušného školského poradenského zařízení (dle zák. č.561/2004 Sb., §37)
 • osvobození od povinnosti docházet do školy
 • osvobození od povinné školní docházky

Použité zdroje:

 • Adresy speciálních škol
 • Adresář speciálních škol
 • MŠMT ČR
 • Psychologické poradny
 • Kontaktní a krizové služby

Zákonné normy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • Listina základní práv a svobod
 • Úmluva o právech dítěte (článek 28 definující právo na vzdělání)
 • Vládní usnesení č. 256/1998 (Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení, oddíl 6, odst.4)
 • vyhláška MŠMT č.291/1991 Sb., o základní škole
 • vyhláška MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách
 • směrnice MŠMT č.13 710/2001-24 k integraci dětí a žáků se speciálními potřebami do škol a školských zařízení
 • Zákon č. 132//2000Sb.,(§4, 8)
 • Zákon č. 147/2000 Sb. (§11)
 • vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání