Mateřské školy nepatří do systému povinné školní docházky a při své výchovně vzdělávací činnosti se řídí rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. 

Do mateřských škol jsou děti umisťovány dle kapacitních a personálních možností školky, se souhlasem ředitele(-ky) a to ve věku ode dne dovršení 3 let, zpravidla do 6 nebo 7 let, pokud je s ohledem na nezralost dítěte vydáno ředitelem příslušné školy rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky.

Pro děti s jakýmkoliv druhem zdravotního postižení je dobré najít vhodnou formu předškolního výchovně-vzdělávacího programu. Také dítě, jehož rodič pobírá příspěvek při péči o blízkou osobu (POB), může být umístěno za podmínek stanovených zákonem (dítě předškolního věku na 4 hodiny denně) do některého z denních zařízení speciálního nebo běžného typu.

Důležitá podmínka umístění dítěte do předškolního zařízení je řádné očkování dítěte a doporučení pediatra. V případě integrace dítěte se ZP i zprávy dalších ošetřujících lékařů (neurologa, ortopeda, alergologa, psychologa)

Vstup do předškolního zařízení

Předškolní pedagogové pro vypracování školního vzdělávacího programu (podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole) mohou používat nejrůznější metodický materiál. Velkou oblibu získal např. Waldorfský program, pro práci speciálních mateřských škol je také vhodná metodika Marie Montessori nebo program Začít spolu.

Rodič podává písemnou žádost o umístění dítěte v MŠ dle svého výběru. K oslovení příslušné vytipované školky je vhodná osobní návštěva školky a to v dostatečném časovém předstihu. Nejlépe před termínem zápisu do školky, což je většinou v prvních jarních měsících před započetím nového školního roku (z důvodu omezené kapacity daného zařízení).

Před oslovením příslušné školky je také vhodné kontaktovat Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko-psychologickou poradnu nebo jiné zařízení věnující se péči o děti se zdravotním postižením, které pomůže s výběrem nejvhodnějšího předškolního zařízení z hlediska individuálních možností a potřeb nejen dítěte se ZP, ale i celé rodiny.

Typy mateřských škol:

  • Mateřské školy běžného typu v rámci integrace – zde jsou umisťovány děti na základě souhlasu ředitele(-ky) školky s přihlédnutím zejména k typu a stupni postižení, počtu dětí ve třídě, zkušenostem pedagogů.
  • Mateřské školy se speciálními třídami – (může se jednat o speciální třídy pro děti s očními vadami, logopedickými vadami, s pohybovými vadami). Dětem je zajištěno pravidelné (dle možnosti i každodenní) cvičení či individuální práce s příslušným odborníkem. V některých školkách mohou být menší děti zařazeny v běžné třídě MŠ při zajištění speciální péče.
  • Speciální mateřské školy či rehabilitační stacionáře pro děti s mentálním, kombinovaných či jiným druhem těžkého zdravotního postižení. Děti je zde možno umístit od 3 let. Odložení povinné školní docházky u těchto dětí může být maximálně do doby, kdy dítě dovrší osmý rok svého věku.

Do skupiny běžných školek nebo speciálních školek mohou patřit i Mateřské školy při nemocnicích nebo lázeňských zařízení nebo Mateřské školy při Ústavech sociální péče. Tato zařízení však slouží pouze pro děti, které pobývají v těchto zařízeních.

Příklady některých Dětských center:

  • Dětské centrum Arpida
  • Dětské centrum Paprsek
  • Dětské centrum Kopřivnice
  • Dětské centrum Hranice
  • Dětské centrum Zlín
  • Dětské centrum Olomouc