Jeden z nástrojů, který může asistent při předávání informací směrem k rodičům využívat, je metoda vycházející z tzv. „Profilu na jednu stránku“. Profil na jednu stránku vytvořilo občanské sdružení Rytmus. Je to metoda, která pomáhá zásadním způsobem změnit náhled na dítě tím, že představuje jeho silné stránky a jejich rozvoj staví na nich. (1) Na formátu jedné A4 je dítě pozitivně představeno, jsou zde uvedeny důležité věci, osoby, předměty, okolnosti, zvyky, které jsou pro dítě podstatné a neměly by být přehlíženy. Další část Profilu je soubor konkrétních návodů, jak dítě co nejlépe podpořit.

Profil na jednu stránku je možno využít u dětí, dospělých, seniorů zdravých či se zdravotním postižením, ve školách, na táborech, v osobní asistenci, ale i jako návod pro člověka samotného – např. z hlediska mapování změn v životě vztahující se k vlastnímu „já“.

Alfa Human Service používá prvky Profilu na jednu stránku na psychorehabilitačních pobytech a to se zaměřením na tři stránky dítěte:

  • co mi jde
  • co je pro mne důležité
  • s čím potřebuji pomoci

Každá složka vychází z důkladného pozorování a interakce dítěte při aktivitách v rámci trávení volného nebo strukturovaného času s asistentem. V každé složce lze použít postřehy, které mohou prolínat i do dalších složek.

Strukturu Profilu využíváme jako metodu k zjišťování důležitých věcí o samotném dítěti. Asistenti mají možnost pozorovat dítě od počátku a v okamžicích dalších kontaktů a interakcí. Mohou tak zachytit vše samozřejmé/viditelné nebo takové skutečnosti, kterých si rodiče např. v rámci stereotypu denního režimu nestačí všimnout.

Profil na jednu stránku asistenti vypracovávají postupně v průběhu celého týdne. Všechny skutečnosti mohou sdílet na pravidelných supervizních schůzkách, které se konají každý den pobytu. Profil dále doplňuje o své postřehy kouč/terapeut, ergoterapeut a vedoucí asistentů.

O Profilu nám řekl pár slov asistent, budoucí pedagog Pavel Sovič:
„Když jsem dostal Profil, myslel jsem si, že to bude jedna z nejtěžších věcí, kterou tady (na pobytu) budu dělat. Po kontaktu s dítětem jsem zjistil, že vlastně práce na Profilu není úplně složitá, ale jde o to, dívat se na svěřené dítě očima úspěchu, pozitivity. Vnímat a všímat si, jak se dítě chová, nebo jak se obecně chovají jeho rodinní příslušníci, jak se projevuj u běžných aktivit, např. u jídla, u činností, které děláme společně. Profil je klíč k tomu, aby rodiče dostali impuls pro nový podnět.“

Velmi důležitá je prezentace Profilů na jednu stránku v rodičovské skupině s komentáři zaměřenými na podporu a rozvoj postřehů, nápadů a námětů týkajících se práce a přístupu k dítěti.

Rodiče vítají, že se informace mohou odnést napsané a s poznatky asistentů pracovat i po odjezdu z pobytu. Profil samotní rodiče považují za účinnou podporu. „Profil nám pomůže doma i ve škole. Ukážeme ho paní učitelce, je to báječná věc. Setkáváme se stále s přístupem, v čem je naše dítě omezeno, ale je báječné a důležité vědět a stále si opakovat, v čem je naše dítě dobré a co mu jde!“ uzavírá toto téma Michal Bedrníček, otec 10leté dívky s Downovým syndromem.

Použité zdroje:

  • RYTMUS, O. S. Profil dítěte na jednu stránku [online]. [cit. 2014-12-04].

Text byl vydán v rámci knihy Sdílená péče v rodině s dětmi se zdravotním postižením:

  • CHMELOVÁ, Martina, Veronika KOCOUROVÁ a Petra SYROVÁTKOVÁ. Sdílená péče v rodině s dětmi se zdravotním postižením: Příručka dobré praxe. 1. vydání. Praha: Alfa Human Service, 2015. ISBN 978-80-260-8326-9.