Chceme naše dítě se zdravotním postižením (oslabením) zařadit do mateřské školy, je to možné?

Existují speciální školky, kam je možné dítě zapsat. Dále lze dítě integrovat do běžné MŠ. Záleží však na možnostech dané MŠ a schopnostech dítěte. Dítě lze do běžné MŠ také zařadit v případě přítomnosti asistenta pedagoga či doprovodu osobního asistenta.

Máme dítě s mentální retardací, musí chodit do školy?

Dle školského zákona č. č. 472/2011 Sb., je každé dítě v ČR povinno vzdělávat se. Výjimkou není žádné onemocnění či změna zdravotního stavu dítěte. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou specifika a požadavky na vzdělávání upraveny vyhláškou č. 147/2011 sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace.