Kombinované postižení může vznikat v době před narozením, během porodu či po narození např. vlivem onemocnění či úrazu.

Stručný průběh charakteristiky onemocnění

Nejčastější příčina vzniku kombinovaného postižení je poškození centrální nervové soustavy (mozku). Do skupiny dětí s kombinovaným postižením jsou zařazovány děti s postižením mentálním, tělesným, smyslovým a s poruchami autistického spektra, tedy vždy pokud dojde ke kumulaci dvou a více projevů zdravotního postižení. Nejčastější diagnozy: DMO

Speciální péče zahrnuje péči z hlediska typu a rozsahu postižení týmovou spolupráci několika odborníků, například:

  • neurologa, ortopeda, pediatra
  • fyzioterapeuta, ergoterapeuta
  • psychologa, speciálního pedagoga, logopeda, ergoterapeuta
  • sociálního pracovníka

Odborníci stanoví rozsah funkčního omezení a doporučí vhodné způsoby práce s dětmi a také vhodný výběr pomůcek nebo hraček.

Dítě s kombinovaným postižením je v raném věku omezeno ve svém psychomotorickém vývoji a přístup, jakým bude péče o něj prováděna, je velmi důležitý.

Do stimulačních metod prováděných od raného věku řadíme:

  • fyzioterapeutické metody (např. Vojtova metoda, Bobath koncept)
  • ergoterapii (senzorická stimulace, metoda Affolter)
  • speciálně pedagogické metody (Feurstainova metoda,percepční nácvik, KUPOZ)
  • speciální přístupy a programy pro vlastní péči (např. program Portage a jiné)
  • některé další druhy terapie (muzikoterapie, canisterapie, hippoterapie)

Specializovanou péči poskytují ambulatně SRP, SPC a další speciální zařízení.