Stručná funkční charakteristika

Poškození může vznikat v době před narozením, během porodu či po narození např. vlivem onemocnění či úrazu.

Poruchy pohybového ústrojí se mohou projevovat jako:

 • deformity
 • omezení hybnosti kloubů
 • paréza, plegie
 • zvýšené nebo snížené svalové napětí
 • neobratnost
 • mimovolní pohyby

Důsledky poruch (handicapu) se mohou projevit v poruše soběstačnosti, společenských kontaktů, partnerských vztahů, využití volného času, vzdělávání a perspektivě zaměstnávání.
Jednou z nejčastějších příčin vzniku fyzického postižení je poškození centrální nervové soustavy (mozku), proto se k projevům fyzického postižení mohou často přidružit i poruchy mentální, smyslové, epilepsie, inkontinence, porucha řeči.

Nejčastější diagnózy:

 • DMO (dětská mozková obrna), Myelokela (rozštěp míchy)
 • svalové poruchy (stavy po poranění mozku, míchy, po operaci nádorů, degenerativní nemoci, roztroušená skleróza)
 • vrozené poruchy pohybového ústrojí (dysmelie, artrogryposa, dysplasie kyčlí, kostní lomivost, nanismus)
 • později vzniklé ortopedické poruchy: skoliosa, Scheurmannova nemoc, Perthesova nemoc, následky zlomenin, amputace, hemofilie rheumatické záněty

Péče o dítě s fyzickým postižením zahrnuje péči z hlediska typu a rozsahu postižení multidisciplinární spolupráci několika odborníků, například:

 • neurologa, ortopeda, pediatra
 • fyzioterapeuta a ergoterapeuta
 • psychologa, speciálního pedagoga, logopeda
 • sociálního pracovníka

Odborníci stanoví rozsah funkčního omezení a doporučí vhodné způsoby práce s dětmi a také pomohou vhodný výběr pomůcek nebo hraček (ergoterapeuti).

Dítěti s fyzickým postižením je potřeba dobrou fyzioterapeutickou stimulaci v raném věku umožnit přiměřený psychomotorický vývoj, v pozdějším věku speciálně pedagogickými a doplňkovými metodami zajistit rozvoj jeho možných rozumových, smyslových a komunikačních schopností.

Do stimulačních metod prováděných od raného věku řadíme:

 • fyzioterapeutické metody (např. Vojtova metoda, Bobath koncept)
 • ergoterapii (Bobath koncept, proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Kabatova metoda), přístup dle Affolterové a sensorická integrace)
 • speciálně pedagogické metody (percepční nácvik, KUPOZ,  Feurstainova metoda)
 • speciální přístupy a programy pro vlastní péči (např. program Portage a jiné)
 • některé další druhy terapií (hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie)