Co je kompenzační pomůcka a k čemu slouží

 • pomůcka, která podporuje či nahrazuje ztracenou funkci
 • přispívá k podpoře funkčních schopností, zmírnění či kompenzaci postižení a zapojení člověka do běžného denního života
 • prevence úrazů, zjednodušení každodenních úkonů (toaleta, pohyb aj.)

Pomůcky jsou nejčastěji vybírány dle určitých kritérií. A to z hlediska uživatele pomůcky (věk, mentální úroveň, mobilita, samostatnost/dopomoc) a z hlediska samotné kompenzační pomůcky. Při výběru kompenzační pomůcky je vždy důležité mít na paměti, že výběr kompenzační pomůcky se VŽDY přizpůsobuje potřebám a možnostem klienta nikoli naopak. Při výběru vhodné kompenzační pomůcky zohledňujeme:

 • funkčnost
 • volně prodejná/na zakázku
 • cena (hrazená, nehrazená, částečně hrazená)
 • vzhled
 • snadnost údržby
 • dostupnost
 • servis

Na trhu je velmi široký sortiment kompenzačních pomůcek a firem, které pomůcky vyrábějí a prodávají. Je však důležité aby si klient vždy pomůcku před jejím pořízením sám vyzkoušel a ověřil si její dostupnost, servis, náhradu – bude-li pomůcka v opravě, dostane-li  k zapůjčení pomůcku náhradní.

Mnoho firem umožňuje klientům vyzkoušet si pomůcky v místě firmy či na sjednaném místě (doma u klienta). Je lepší a praktičtější vyzkoušet si více typů pomůcek (od různých firem) a rozhodnout se, která pomůcka klientovi nejvíce vyhovuje. Vhodné je také poradit se se zkušeným odborníkem, nejlépe ergoterapeutem, fyzioterapeutem, popř. pracovníkem ve specializovaných prodejnách.

Výběru kompenzační pomůcky je zapotřebí věnovat dostatečnou pozornost i čas a to z toho důvodu, že vybraná pomůcka má tzv. užitnou dobu (viz níže) po kterou bude klientovi sloužit a ne vždy lze kompenzační pomůcku vyměnit či vrátit.

Jak získat kompenzační, zdravotní pomůcku

Kompenzační pomůcky a zdravotní pomůcky lze získat několika způsoby:

 • zakoupení pomůcky
 • darem (finančním na zakoupení pomůcky, samotné pomůcky)
 • plnou úhradou pomůcky zdravotní pojišťovnou
 • částečnou úhradou pomůcky zdravotní pojišťovnou

 První dva výše uvedené body jsou zřejmé. Bodům 3 a 4 je věnován samostatný odstavec

Předepisování zdravotnických pomůcek na poukaz

Předepisování zdravotnických prostředků na poukaz se řídí pravidly, která jsou stanovena platnou Metodikou k Číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tímto číselníkem se řídí všichni předepisující lékaři. Číselník je rovněž závazný pro všechny zdravotní pojišťovny. U každého typu zdravotnického prostředku číselník uvádí konkrétní odbornost lékaře, který smí pomůcku předepsat. U některých typů pomůcek je možné předepsat pomůcku více odborníky (neurolog, rehabilitační lékař apod.). V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku o zvýšení úhrady“. K získání elektrického vozíku je potřeba vyplnit ještě „Formulář k přidělení elektrického vozíku“, kde se uvádějí výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku klient/pacient obdrží ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně.

V Číselníku jsou uvedeny zdravotní pomůcky, které pojišťovna (VZP) hradí za účelem:

 • pokračování v léčebném procesu
 • podpoření stabilizace zdravotního stavu pojištěnce, jeho výrazného zlepšení či vyloučení
  jeho zhoršení
 • kompenzace nebo zmírnění následků zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace
  anatomické struktury nebo fyziologického procesu

Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení. Úhrada typu pomůcek, neuvedených v Číselníku, důležitých při stabilizaci handicapu (zdravotní postižení je již trvalého charakteru, pomůcka umožňuje integritu do vnějšího prostředí, usnadňuje zdravotně postiženým běžný život v domácnosti nebo v povolání), spadá do sociální sféry.

Na poukaz lze předepsat pouze jednu položku uvedenou v Číselníku. V případě položky označené „Z“ v poli ZVL, musí být každý poukaz potvrzen revizním lékařem VZP. Předepsat na poukaz lze pouze ZP, kterému byl přidělen sedmimístný kód VZP. Poukaz vyplněný lékařem musí splňovat (obsahovat) tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení, číslo pojištěnce, adresu pojištěnce
 • kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován
 • kód ZP, pod kterým je předepisovaný ZP uveden v Číselníku
 • údaj o typu úhrady: plná úhrada pojišťovnou / částečná úhrada pojišťovnou / hradí pacient
 • diagnózu
 • podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení poukazu
 • čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře
 • vyplněné čestné prohlášení pojištěnce stvrzující nárok úhrady ZP z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 • pokud je uvedeno v Číselníku u předepisované položky „Z“ je nutné schválení revizního lékaře Pojišťovny

Jestliže lékař předepíše ZP, na jehož úhradě se podílí pacient, je lékař povinen na tuto skutečnost pacienta upozornit.

Zdravotní pomůcky, podléhající schválení revizním lékařem, jsou také zapůjčované zdravotnické pomůcky (v číselníku jsou označeny symboly Z, P, R viz níže). Tyto pomůcky jsou předávány klientům formou tzv. výpůjčky. Pojištěnec (nebo zákonný zástupce) podepíše při převzetí takovéto zdravotnické pomůcky závaznou smlouvu o výpůjčce, která upravuje vzájemné vztahy mezi zdravotní pojišťovnou a pojištěncem.

POZOR zapůjčený zdravotnický prostředek zůstává nadále majetkem zdravotní pojišťovny a jako s takovým s ním musí pojištěnec zacházet!

Zdravotnická pomůcka je pojištěnci/klientovi zapůjčena prostřednictvím smluvního dodavatele pojišťovny, který průběžně provádí servis a opravy zapůjčené pomůcky. V případě, že klient pomůcku z jakéhokoliv důvodu přestane používat, je povinen vrátit ji prostřednictvím dodavatele zpět zdravotní pojišťovně. Dodavatel vrácený zdravotnickou pomůcku připraví k opakovanému zapůjčení (repasi) a na pokyn zdravotní pojišťovny vydá dalšímu pojištěnci.

Mezi opakovaně zapůjčované pomůcky patří zejména mechanické a elektrické vozíky, mechanická a elektrická polohovací lůžka, vanové a bytové zvedáky, polohovací zařízení nebo některé typy podvozků pro sedací ortézu. Každý pojištěnec by měl být informován o tom, že některé zdravotnické prostředky jsou zapůjčovány opakovaně, a že tedy může dostat do zápůjčky pomůcku, která již není nová.

Další důležité informace

Spoluúčast pacienta
Maximální úhrada Pojišťovny vychází ze základního provedení ZP. Veškeré ZP, které si pojištěnec sám vyžádá u lékaře, a nejsou indikovány zdravotní potřebou pacienta, se předepisují k úhradě pojištěnci s vyznačením „hradí nemocný“ na Poukaze.

ZP označené v Číselníku Z
K položkám, které jsou v Číselníku označeny písmenem Z, se vyjadřuje revizní lékař Pojišťovny. Schválení revizním lékařem znamená, že ZP bude hrazen do výše částky uvedené v poli MAX.

ZP označené v Číselníku R
Takto označené kódy lze použít pouze pro ZP, které jsou v majetku zdravotní pojišťovny a byly poprvé zapůjčeny pojištěnci jako nové ZP.

Užitná doba
Po uplynutí směrné doby užití nevzniká pojištěnci automaticky nárok na předpis nového ZP na účet Pojišťovny. Rozhodnutí o jeho předepsání závisí na lékaři, u technických pomůcek na příslušné servisní organizaci, která posoudí technický stav a funkčnost dříve přiděleného prostředku uživateli. POZOR Dovoz ZP na adresu pojištěnce a zaškolení nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Základní zdravotní pomůcka
Základní provedení zdravotnického prostředku je takové provedení, které po medicínské stránce pojištěnci plně funkčně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

ZP splňující požadavky dané § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., jsou v souladu s předmětným zákonem zařazeny do Číselníku s maximální úhradou z veřejného zdravotního pojištění ve výši 75% z ceny ke konečnému spotřebiteli. V Číselníku je uvedena v poli MFC maximální cena ke konečnému spotřebiteli, v poli MAX je uvedena 75% maximální úhrada z veřejného zdravotního pojištění vypočtená z ceny ke konečnému spotřebiteli.

Použité zdroje:

JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009, 272 s. ISBN 978-80-7367-583-7.
Šance Dětem – Možnosti zdravotního postižení
VZP
Ergoterapie