iPad a handicap: Možnosti využití iPadu u dětí a dospělých s handicapem v osobním i pracovním životě

iPad představuje technologii současnosti, kterou používá široká veřejnost. iPad však může plnit i roli plnohodnotné pomůcky využitelné v různých oblastech každodenních aktivit lidí s handicapem a tím přispívá ke zkvalitnění jejich života. Použití nových technologií je atraktivní, člověka nestigmatizuje, je velmi intuitivní a dokáže reagovat aktuálně, tedy v reálném čase, „tady a teď.“

V případě využívání IT technologií či dalších pomůcek u lidí s různým stupněm disability hovoříme o využití tzv. asistivních technologií, jejichž cílem je zlepšení kvality života a možnost participace v běžných denních činnostech. Právě participace a zkvalitnění života těchto lidí je hlavní náplní rehabilitačního oborou ergoterapie, jejímž cílem je“ pomoci osobám, u kterých došlo v důsledku onemocnění, úrazu, vývojové vadě či procesu stárnutí k potížím v provádění každodenních aktivit, zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech (z anglického originálu activities of daily living, ADL), pracovních činnostech a aktivitách volného času. Ergoterapie je proto jednou z důležitých součástí rehabilitace, jelikož pomáhá pacientům řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, čímž podporuje aktivní začlenění do společnosti a přispívá k zachování optimální kvality života.“ (Jelínková, Krivošíková, 2007, str. 6)

Vývoj technologických novinek jde stále dopředu. Využití moderních technologií pro usnadnění života lidí s handicapem se nejen v rámci ergoterapie uskutečňovalo i v éře „stolních počítačů“. Dnes jsou však na trhu technologie, které jsou mobilní, menších rozměrů, dostupné. Lidé je mohou využívat doma, ve škole, na dovolené či v zaměstnání v různé poloze těla, nikoli pouze vsedě u stolu. Stávají se tedy součástí jejich každodenního života. Práce s handicapovaným dítětem na iPadu
iPad lze u klientů s různým handicapem využívat mnohými způsoby. Může sloužit, jako pomůcka, umožňující kontakt se sociálním prostředím s možností komunikace se svými vrstevníky, přáteli či rodinnými příslušníky z domácího prostředí, z lázní, nemocnice, či dovolené, ale také jako pomůcka k získávání aktuálních informací o dění ve společnosti s ohledem na věk, schopnosti a možnosti daného jedince (např. použití internetu).

Široké spektrum využití iPadu u lidí s handicapem se odvíjí od rozsáhlé škály dostupných aplikací, určených pro jakéhokoli uživatele bez omezení jako jsou např. aplikace typu diář, sloužící pro plánování aktivit v průběhu dne, deníky s možností vkládání fotografií, tvorba zápisků, nákupních seznamů, myšlenkových map. Inovací v oblasti mobilních technologií jsou však i speciální aplikace cíleně zaměřené na rozvoj určitých dovedností či kognitivních funkcí a jejich využívání v rehabilitaci či terapii. Jedná se zejména o aplikace určené pro lidi s poruchami autistického spektra, aplikace určené speciálně pro ergoterapeuty a jejich praxi, aplikace zaměřené na specifické poruchy učení.

Všechny zmíněné aktivity a práce s iPadem, vedou ke zvýšení kapacity lidí s handicapem v různých oblastech jejich disability – tréninku hrubé a jemné motoriky, koordinaci oko ruka, nácviku cílených pohybových vzorců a tréninku kognitivních funkcí včetně komunikace. Umožňují také upevňování stávajících či nových sociálních rolí např. možnost pracovního uplatnění, studia. při využití této asistivní technologie.

iPad umožňuje lidem s handicapem cílený trénink problémových oblastí, participaci v běžných denních činnostech, možnost být soběstačný, čímž podporuje zvýšení kvality života lidí s handicapem v souladu s udržením jejich bio-psycho-sociální pohody.

Použité zdroje:

  • Jelínková, J., Krivošíková, M. (2007): Koncepce oboru ergoterapie. [online] [citace: 20.2.2014].