Základní lidské potřeby jsou spjaty s existencí každého člověka. Naplnění základních lidských potřeb hraje významnou roli v období zrání a psychického a sociálního vývoje. Potřeby jsou závislé na věku, pohlaví, zdravotním stavu a prostředí z kterého pochází.

Základní potřeby jsou společné všem lidem: Mají univerzální charakter bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, etnikum, kulturu, náboženství. Schéma rozdělení těchto univerzálních potřeb navrhl například již v roce 1970 americký psycholog Abraham Maslow:

Základní potřeby dále můžeme dělit z hlediska jejich vzájemného vztahu a propojenosti na

 • Biologické
 • Psychické
 • Sociální
 • Vývojové

K základním biologickým potřebám patří

 • Výživa dle věku, množství a kvality
 • Hygienické požadavky – čistota, teplo, světlo
 • Stimulace – dostatek přiměřených podnětů pro psychomotorický rozvoj

Prof. Matějček s nadsázkou uvádí potřebu „dobře se narodit“. Aby se dítě narodilo zdravé, chtěné, vítané, milované, nadané všemi předpoklady a schopnostmi pro dobrý všestranný rozvoj.

Psychické potřeby

Psychické potřeby umožňují dítěti se přiměřeně rozvíjet v oblasti rozumových schopností, citů, vůle, chování, vzájemných vazeb s okolím, chápání sebe i ostatních společenských hodnot, celého prostředí, jehož je dítě součástí.

K základním psychickým potřebám patří:

 • Potřeba dostatečného množství podnětů – stimulace v pravý čas, v dostatečném množství a kvalitě
 • Potřeba vědomí vlastního „já“ tedy vlastní společenské hodnoty. Tato se objevuje běžně mezi druhým a třetím rokem života dítěte. Dítě si vytváří představu o své osobě na základě přijímání od druhých lidí, hodnocení svých projevů, ocenění, odmítání. Hlavní roli zde hrají osoby nejbližší. Takto získané zkušenosti ovlivňují jeho identitu, vnímání společenských vztahů a vývoj společenských postojů v pozdějších vývojových fázích.
 • Potřeba smysluplnosti světa, poznání množství podnětů vytváří v dítěti zkušenost prožitku, dítě podněty přijímá a zpracovává zkušenosti. K tomu potřebuje řád a smysl.
 • Potřeba jistoty, důvěry k druhým lidem je uspokojována hlavně ve vztazích dítěte s dospělým. Výzkumy prokázaly nutnou jistotu předpokladu dítěte v reakci dospělého člověka na různé situace. Na základě své zkušenosti může dítě předpokládat jak se rodič/vychovatel zachová. U matek se často setkáváme s tzv. „syndromem přetékajícího poháru“, kdy může docházet ke zkratkovitému výbušnému chování. Potřeba jistoty sebou nese nutnost jasných pravidel odměn, „trestů“, přiměřených věku, pohlaví a dětskému „přečinu“. Pro dítě je přijatelnější méně příjemná jistota než příjemná nejistota.
 • Potřeba otevřené budoucnosti, tzn. jasnost životní perspektivy. Tato potřeba je v živočišné říši dána pouze člověku. Představa otevřené budoucnosti přináší motivaci, aktivitu. Uzavřená budoucnost naopak přináší zoufalství, apatii, beznaděj. Tato potřeba se nejvíce rozvíjí v mladším dospívání, na vrcholu svého rozvoje je v období reprodukce, ve stáří se zkracuje.

Psychická deprivace vzniká v okamžiku, kdy dítě není dlouhodobě uspokojováno ve svých psychických potřebách, které jsou důležité pro rozvoj osobnosti. Důsledky deprivace vedou k apatickému chování, asociálním reakcím, neschopnosti přizpůsobovat se řádu. 

Sociální potřeby

Jsou shodné s psychickými potřebami, ale pro optimální socializační proces je nutno přihlédnout dále k

 • Zajištění svého prostoru pro dítě (bydlení)
 • Jídlo, obuv, oděv
 • Potřeba lásky a bezpečí
 • Potřeba přijetí dítěte
 • Identifikace s ním
 • Podpora v rozvoji jeho schopností a dovedností

V literatuře je možno setkat se s termínem psychosociální potřeby, kdy někteří autoři uvádí tyto potřeby jako nedílný celek. Bez naplnění sociálních potřeb není uspokojení psychických potřeb reálné.

Vývojové potřeby

Potřeby dítěte se mění v čase, jsou závislé na růstu a rychlosti vývoje dítěte, na jeho odchylkách. Důležitým aspektem je motivace, která vede jedince k vyhledávání a poznávání nových skutečností, poznatků a činností.

Použité zdroje

 • DOLEŽALOVÁ, Romana. Úvod do vývojové psychologie [online]. [cit. 2015-05-06].
 • Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva. Potřeby, požadavky, práva a povinnosti dětí [online]. [cit. 2015-05-06].