Jak jsme uvedli v předchozích kapitolách, pečující osoba se dlouhodobě stará o děti a nezletilé nebo pomáhá svým nemocným rodičům, prarodičům, nemocnému partnerovi. V současné době se také jedná o početnou skupinu pečujících, kteří se starají o děti a seniorní rodiče zároveň. Znamená to, že na určitou dobu odejdou ze svého zaměstnání.

Tato kapitola nemá za úkol uvádět notoricky známé nebo jednoduše dohledatelné informace, ale především uvést do souvislosti některé důležité informace související se zajištěním dlouhodobé nebo péče o blízké na určitou dobu.

V době péče o blízké existují dvě základní skupiny finančního zajištění, které jsou odlišné s ohledem na věk a situaci.

  • V péči o malé nezletilé  děti může být pečující matka zajištěna dávkou nemocenského pojištěnípeněžitá pomoc v mateřství, která nahrazuje ušlý příjem, po jeho ukončení může matka nebo otec čerpat dávku rodičovského příspěvku.
  • Péče o zletilé i nezletilé osoby, které vyžadují trvale pomoc druhé osoby z důvodu dlouhodobého nepříznivého stavu, může být zajištěna sociální dávkou příspěvku na péči (příspěvku na péči). 

Tato dávka je určena na pomoc v péči o vlastní osobu. Jedná se o denní úkony spojené např. výkonem fyziologické potřeby, se zajištěním či přijímáním stravy, tělesnou hygienou, oblékáním a obouváním atd.

Dále jsou to úkony v zajištění soběstačnosti a samostatnosti, které umožňují účastnit se sociálního a společenského života (např. úkony spojené s péčí o domácnost, nakupováním, úklidem, přípravou stravy, schopností komunikace, mobility a orientace apod.)

Více informací na stránkách MPSV – příspěvek na péči.

Zjednodušeně řečeno, dávka příspěvku patří osobě blízké, která si však za ní „nakupuje služby“ svého pečovatele, tedy toho, kdo se o ní stará v domácím prostředí. Může to být partner, maminka, rodič atd.

 

Co je důležité pro pečujícího!

Pečující osoba zajišťující péči o svého blízkého z titulu příspěvku na péči a která je v aktivním pracovním věku, neplatí po dobu zajištění péče zdravotní a sociální pojištění a doba péče je jí započítána tzv. náhradní doba důchodového pojištění. – Pokud je doba osobní péče o osobu blízkou součástí rozhodného období pro zjišťování příjmů pro výpočet důchodu, je považována za tzv. vyloučenou dobu, v důsledku tohoto postupu nedojde ke snížení příjmů skutečně dosažených v rozhodném období pro výpočet důchodu.

– Těm, kdo pečují dlouhodobě (alespoň 15 let) o blízkou závislou osobu, je důchod vypočítáván speciálním výpočtem dle Zákona č. 306/2008 Sb., který nabyl účinností od 1. 7. 2009. Toto opatření částečně zlepšilo , kterou postavení osob dlouhodobě pečujících např. o své postižené děti.

Pro důchod je důležitá doba prokazování osobní péče, která se prokazuje rozhodnutím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a to o době a rozsahu této péče! (Pozor speciální formulář!) Podkladem pro rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče je uznání osoby, o kterou je pečováno, za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb.

Návrh na zahájení řízení je možné podat nejdříve po skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu. Nejpozději je možné žádost podat do dvou let od skončení této péče.

 

Více informací např. na ww.pecujiciosobyMPSV důchodové pojištění atd.

V případě potřeby osobních konzultací se můžete obracet na jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb ve svém okolí, který z titulu základního a odborného poradenství předá informace a kontakty o postupu. Dále například na sociálně právní poradnu ARPZPD v ČR na tel 221 890 422 nebo na Internetporadnu.cz.