Dítě se zdravotním postižením

Handicapované dítě s rodičem a asistentem

Soužití dítěte se zdravotním postižením je životní situací, kterou není rodina schopna zvládnout bez externí pomoci. Pro rodiče je důležitá podpora ze strany širší rodiny, přátel a různých odborníků. Fungování rodiny je závislé na míře a kvalitě podpory a okolí. Matky potřebují mít srovnání svých dětí se zdravotním postižením s jinými dětmi, které mají podobné problémy. Matky následně nemají přehnaná očekávání vůči svým dětem, zjišťují, že život s dítětem se zdravotním postižením lze zvládnout.


Číst dál: Dítě se zdravotním postižením

PBSP - pět základních vývojových potřeb

Základní vývojové potřeby člověka
  1. Potřeba místa
  2. Potřeba sycení
  3. Potřeba podpory
  4. Potřeba ochrany
  5. Potřeba hranic (limitů)

1. Potřeba místa

„Téma místa se týká rovněž následků prenatálního a těsně postnatálního traumatu na dospělý život jedince.“

„Když mluvíme o místě, čeho se to vlastně týká? Jedná se o proces, který zahrnuje přechod od momentu početí k vědomému životu. V PBSP používám také metafor a symbolických obrazů, které vychází z náboženských textů a mytologie. Shledávám je velmi užitečnými pro hlubší pochopení zkušenosti s ranou ztrátou.“ (Pesso, 1990)

Číst dál: PBSP - pět základních vývojových potřeb

PBSP model vývoje osobnosti

Ukázka vývoje lidské osobnosti jako rostliny

V článku najdete úvodní informace o současných pohledech a trendech vývojové neuropsychologie. Výstupy tohoto oboru jsou podloženy dostatečnými neurobiologickými výzkumy, a to díky stále se rozvíjejícím vědeckým poznatkům a zobrazovacím technikám jako je např. magnetický rezonance, CT atd…

Souvislosti

„Přicházíme na tento svět jako miminka, geneticky předurčená očekávat a zažívat příjemný, uspokojivý život plný významu a spojení s ostatním. Tomu se říká štěstí. Proto když náš život nepřináší tyto vrozené očekávané zkušenosti, jsme hluboce zklamáni, cítíme se podvedeni a okradeni o svoje základní právo. A vzdáváme se potom prahnutí po uspokojení těchto nejhlubších tužeb a nadějí? Ne, rozhodně ne snadno. A tak můžeme prožívat celý život jako nekonečné neštěstí. Jsme neustále pod tlakem svých nenaplněných potřeb, jsme hladoví konečně své základní potřeby naplnit. Protože to je základ pro zkušenost štěstí.“ (Pesso, 2013)

Existuje řada modelů definující vývojové potřeby člověka. Nejpoužívanější model je Maslowova hierarchie potřeb

 

Číst dál: PBSP model vývoje osobnosti

Pesso Boyden System Psychomotor - koncept vývojových potřeb

Vývoj mozku a vývojových potřeb

PBSP je zkratka z anglického Pesso Boyden System Psychomotor. Jedná se o ucelený psychoterapeutický koncept, jehož zakladateli jsou Albert Pesso a Diana Boyden.

PBSP představuje terapeutickou školu jejíž základ byl rozvíjen od druhé poloviny dvacátého století v USA. Pesso Boyden Systém Psychomotor umožňuje diagnostiku a léčbu.
Do České republiky se tento koncept dostal díky psychoterapeutům Yvoně Lucké a Michaelu Vančurovi.

Číst dál: Pesso Boyden System Psychomotor - koncept vývojových potřeb

Vývojové potřeby

Hierarchie dle Abrahama Maslowa

Základní lidské potřeby jsou spjaty s existencí každého člověka. Naplnění základních lidských potřeb hraje významnou roli v období zrání a psychického a sociálního vývoje. Potřeby jsou závislé na věku, pohlaví, zdravotním stavu a prostředí z kterého pochází.

Základní potřeby jsou společné všem lidem: Mají univerzální charakter bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, etnikum, kulturu, náboženství atd…

Schéma rozdělení těchto univerzálních potřeb navrhl například již v roce 1970 americký psycholog Abraham Maslow:

 

Číst dál: Vývojové potřeby

Poruchy attachmentu - co dělat?

Ruka při poruchách attachmentu

Děti s vážnější poruchou attachmentu potřebují zvláštní péči doma, ale také specializovanou terapii, která může vést k uzdravení.

U hyperaktivního dítěte, (tzn. dítě s poruchou soustředění, zvýšenou motorickou aktivitou, projevy vzteku při neúspěchu atd…) často dochází k diagnostice ADHD. U mnohých takto diagnostikovaných dětí je pohledem do rodinné anamnézy a vyšetřením zjištěna zároveň vysoká pravděpodobnost důsledku paralelního raného nebo vývojového traumatu s následky stresu a dysregulace afektu.

 

Číst dál: Poruchy attachmentu - co dělat?

Attachment v rodičovství a dospělosti

Spojené ruce při vztahu lidí

Zdraví rodiče by měli mít v největší možné míře naplněny své vývojové potřeby. Z hlediska emocionálních potřeb bude záležet na tom, jaký typ attachmentu si rodiče vytvořili jako děti.

Jaký mají rodiče vytvořený vnitřní pracovní model.

Na poli zkoumání attachmentových vzorců chování se významně podílela Mary Mainová a Ruth Goldwynová, které vytvořily výzkumný nástroj. Jedná se o polostrukturovaný typ rozhovoru, jenž můžeme nalézt pod názvem AAI (Adult Attachment Interview). Jde o narativní vyhodnocení reflexe stavu mysli jedince k jeho vlastnímu attachmentu v okamžiku rozhovoru.

Číst dál: Attachment v rodičovství a dospělosti

Vnitřní pracovní model

Citové pouto k rodině

Bowlby definoval, že chování dítěte v dospělosti, ovlivňuje typ vytvořeného citového pouta a vztah s rodiči či nejbližšími lidmi. Vytvořené citové pouto se postupně rozvine do funkční struktury mysli, která formuje:

  • Sebepojetí,
  • Pojetí druhých,
  • Emocionální vztahy a chování
  • Sociální vztahy a chování.

Číst dál: Vnitřní pracovní model

©2000-2015 Alfa Human Service