Péče o zrakově postižené dítě

Moje zdraví 5. 3. 2015

Postižení zraku prostoupí běžný život různými obtížemi. Příčiny slabozrakosti či nevidomosti v dětském věku se liší v ekonomicky rozvinutých oblastech a v zemích třetího světa. V chudších regionech dětskou slabozrakost způsobují onemocnění, která se u nás nevyskytují nebo nejsou častá. K nim patří například trachom, říční slepota, avitaminózy, ale i katarakta. U nás je situace jiná.

Příčinou zrakového postižení dětí jsou genetické poruchy vznikající prenatálně (například nevývin důležitých struktur oka), dále onemocnění vzniklá těsně po narození (například postižení sítnice u nedonošených dětí, těžké formy vrozeného glaukomu nebo šedého zákalu) a v pozdějším věku se přidávají zánětlivé, degenerativní či nádorové afekce. Bohužel někdy dojde k i úrazům očí (například poleptání kyselinami či louhem, střelná poranění).

 

Nejčastější příčiny postižení zraku u dětí v ČR

 

vrozené vady oka (anomálie sklivce, zrakového nervu, rohovky, degenerativní onemocnění sítnice atd.)

 • postižení zrakových center v mozku
 • retinopatie nedonošených
 • vrozený zelený zákal (glaukom)
 • vrozený šedý zákal
 • nádory oka
 • úrazy

Zrakové postižení se dělí na různé stupně:

 • slabozrakost lehkého stupně
 • slabozrakost středního stupně
 • slabozrakost těžkého stupně
 • praktická slepota
 • úplná slepota

Jak pomoci zrakově postiženému dítěti?

Zraková stimulace

Včasné určení diagnózy je zásadní pro stanovení dalších postupů a pro stabilizaci, nebo dokonce zlepšení zdravotního stavu dítěte. Je třeba si uvědomit, že zraková ostrost není vrozená, ale teprve se vyvíjí. Na této skutečnosti je postaven princip zrakové rehabilitace. Cílem zrakové stimulace a tréninku je co nejdříve dosáhnout maximálního rozvoje zbylých funkcí a jejich maximální využití v běžném životě. Zvláště je to důležité u dětí, u nichž nebyly vytvořeny zrakové představy, protože byly postiženy nervové dráhy nebo centrální nervový systém. Pro dítě má velký význam využívání schopnosti rozlišit světlo a tmu – vnímat, odkud světlo přichází, kde se objevuje stín, rozpoznání některých barev. U lehčích forem se oči stimulují speciálními kontrastními hračkami či předměty.

 

Kdo zajišťuje péči

Problematice zrakově postižených dětí se věnují specializované instituce. Jsou to především Střediska rané péče. Ta mají propracované programy a služby pro zrakově postižené děti a jejich rodiny. Zrakoví terapeuti pracují především v terénu, respektive v přirozeném prostředí dětí, tedy v rodině. Věnují se dětem do věku 7 let. Další specializovanou institucí je Centrum zrakových vad. Zrakově postižené děti jsou v tomto zařízení dispenzarizovány až do dospělosti. Je zde kladen důraz na komplexnost péče, od oftalmologického, psychologického a genetického vyšetření přes sociální služby až po ekonomické a právní poradenství.

 

Možnosti kompenzace u zrakově postižených

 • Optické pomůcky zvětšují obraz a umožňují čtení nebo vidění do dálky. Jedná se o různé druhy lup nebo dalekohledových systémů a dítě se s nimi naučí dobře pracovat.
 • Elektronické kompenzační pomůcky představují kamerové lupy, které snímají text a přenášejí ho na obrazovku televizoru (černobílou či barevnou). Zvětšují obraz až 60x.
 • Neoptické kompenzační pomůcky zahrnují například indikátor světla, lékařský teploměr s hlasovým výstupem, magnetofon, diktafon, psací stroj pro nevidomé, ale může to být i vodicí pes nebo bílá hůl.

Je nutno zdůraznit, že současná dětská oftalmologie má velmi dobře propracovaný screening různých očních vad a jejich následnou specializovanou a účinnou léčbu (uveďme třeba úspěchy v terapii onemocnění sítnice u nedonošených dětí, léčbu vrozeného šedého zákalu a glaukomu, krátkozrakosti, nádorů atd.).  Rehabilitace zrakově postižených dětí je komplexní proces, který zahrnuje nejen základní zrakovou terapii, ale později i rehabilitaci sociální, pedagogickou a pracovní s cílem tyto děti integrovat do společnosti. Je velmi důležité, aby se dítě se zrakovým postižením včas dostalo do odborné péče. Na druhé straně aktivní spolupráce pacienta i jeho rodiny jsou podmínkou pro další rozvoj smyslového vnímání a pro zlepšení kvality života.

V Česku žije 97 tisíc osob s těžkým zrakovým postižením. Z tohoto počtu tvoří asi 2 tisíce pacientů různě zrakově postižené děti.

U slabozrakosti zrak zůstává nevidomé dítě nemá ani světlocit stále dominantním smyslem. Úplně a kontakt s okolím přebírají jiné smysly (sluch, hmat). Zvláštní kapitolu představují hluchoslepé děti. U dětí je vždy naděje na rozvíjení zrakového vnímání!   

©2000-2015 Alfa Human Service