Zjednodušení komunikace s neslyšícími ve zdravotnictví

Sestra 19. 3. 2014

Projekt s názvem "Haló", s nímž v rámci soutěže Bezpečná nemocnice zvítězil v ošetřovatelsko-medicínské oblasti Masarykův onkologický ústav v Brně, se specializuje na neslyšící pacienty nebo klienty se specifickými problémy komunikace. Zaměřil se na základní orientaci v ústavu a podávání adekvátních informací souvisejících s diagnostikou a léčbou ve srozumitelné formě včetně zajištění tlumočení ve znakové řeči.

Analýzou počtů nedoslýchavých a neslyšících pacientů ošetřovaných v našem zdravotnickém zařízení jsme došli k názoru, že věnovat zvýšenou pozornost těmto nemocným je velice žádoucí. Z celkového počtu 9676 hospitalizovaných pacientů v roce 2012 bylo 984 nemocných se sluchovou poruchou. Proto vznikl v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) projekt "Haló", který je zaměřen na základní orientaci v zařízení a podávání adekvátních informací souvisejících s diagnostikou a léčbou ve srozumitelné formě včetně zajištění tlumočení ve znakové řeči. Projekt byl oceněn prvním místem v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice a stal se absolutním vítězem soutěže.

Cílem projektu bylo zaměřit se na bezpečnou orientaci neslyšícího v prostředí zdravotnického zařízení, zajistit adekvátní komunikaci neslyšícího pacienta se zdravotnickým personálem v rámci poskytované zdravotní péče v MOÚ a zabezpečit předávání informací o handicapu nemocného všem členům týmu pečujícího o pacienta.

Realizaci projektu předcházela finanční analýza. Bylo vyčleněno 120 000 Kč pro potřeby projektu zvyšujícího kvalitu a bezpečí péče. Kalkulace zahrnovala prostředky na vzdělávání zaměstnanců (kurz znakové řeči), postery, zakoupení televizních panelů do veřejných prostor a na realizaci změn v elektronické zdravotnické dokumentaci v rámci nemocničního informačního systému. Projekt byl podpořen MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Kroky vedoucí k realizaci projektu

Za účelem zajištění překladatelů do znakové řeči proběhl ve spolupráci s Unií neslyšících Brno kurz, v jehož rámci bylo proškoleno 10 zaměstnanců v základech znakové řeči. Pět z nich pak pokračuje v rozšířeném kurzu českého znakového jazyka. Pracovníci vybavení jazykovým vzděláním překládají do znakové řeči při poskytování zdravotní péče pacientům v MOÚ.

Pro snadnější orientaci a výměnu informací byly na hlavní chodby nemocnice a do čekáren ambulancí instalovány informační televizní panely. Tyto seznamují pacienty a návštěvníky MOÚ s aktuálním děním v ústavu a s případnými změnami v organizaci péče, např. prodloužením čekací doby v konkrétní ambulanci. Vše je vizualizované pomocí psaného textu (obr.). Informační kanál pak lze navolit i na televizích v pokojích hospitalizovaných pacientů, kde nabízíme interní vysílání MOÚ na pátém kanálu ve všech televizích. Zde je pro pacienty dostupný Vnitřní řád MOÚ, práva a povinnosti pacientů v hlasové i psané podobě.

V rámci zviditelnění a zpřístupnění projektu potřebným byla v prostorách MOÚ zvolena kontaktní místa (checkpoint) pro sluchově postižené. Tyto byly označeny piktogramy. Zde dostanou neslyšící informace v pro ně srozumitelném jazyce.

Nově mohou sluchově handicapovaní využít virtuální poradenství přes Skype, kde je v případě potřeby zajištěn překlad do znakové řeči. V současné době poskytujeme rady a pomoc v oblasti nutriční terapie.

Pro poskytování standardní péče s přihlédnutím k potřebám neslyšících je důležité, aby všichni členové multidisciplinárního týmu věděli o handicapu nemocného. Z důvodu zajištění předání rychlé informace o problému se sluchem pacienta např. v ambulantním sektoru nebo komplementu bylo realizováno elektronické označení v nemocničním informačním systému i označení papírové dokumentace neslyšícího nemocného piktogramem. Díky tomuto označení je zajištěn přenos informace mezi zdravotníky v rámci celého ústavu (včetně vizualizace piktogramu na úseku služeb, např. při platbě v pokladně).

Vyhodnocení účinnosti projektu

Zavedení systému, který zkvalitňuje podávání informací a komunikaci s neslyšícími pacienty, považujeme za velice přínosný. V srpnu roku 2013 využilo možnosti tlumočení přímo v ordinaci 6 pacientů, v září roku 2013 již 10 lidí, na konci roku 19 opakovaně ošetřovaných pacientů, kteří pravidelně využívali služby pro neslyšící. Použití informačních obrazovek jednotlivými pacienty nelze statisticky sledovat. Můžeme ale předpokládat, že je nevyužívají pouze sluchově postižení. Přínosem jsou jistě i pro pacienty seniory.

V rámci kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí péče poskytované v Masarykově onkologickém ústavu budeme nadále služby přizpůsobovat potřebám handicapovaných pacientů, neslyšící nevyjímaje.

LITERATURA

REGEC, V.; STEJSKALOVÁ, K. et al. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 204 s. ISBN 978-80-244-3203-8.

SOUHRN

Neslyšící pacienti jsou početnou skupinou handicapovaných spoluobčanů. Tito mají v rámci poskytování péče specifické problémy související s komunikací. Srozumitelná a efektivní komunikace s neslyšícími a nedoslýchavými pacienty je podstatná pro dosažení úspěšnosti v prevenci, diagnostice i léčbě nádorových onemocnění.

©2000-2015 Alfa Human Service