Internetové zdroje s problematikou handicapu

Zrakové postižení

 

tyfl logo

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže, hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba.

sons logo

Posláním organizace SONS je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

Brailnet logo

Nejstarší server v oblasti zdravotně postižených. Kromě rozsáhlých služeb nevidomým uživatelům poskytuje řadu informací také pro jinak zdravotně postižené. Například nejrozsáhlejší databázi humanitárních organizací, speciálních škol pro zdravotně postižené, firem vyrábějících nebo dovážejících kompenzační pomůcky. Server provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Sluchové postižení

 

asociace logo

Federace rodičů a přátel sluchově postižených je občanské sdružení, které poskytuje všestrannou poradenskou, psychologickou a vzdělávací pomoc a podporu dospělým a dětem se sluchovým postižením a jejich rodinám. FRPSP vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů. Cílem je přispívat k rozvoji péče o sluchově postižené děti a pomáhat jim a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení.

neslysici logo

Občanské sdružení, které vytváří internetové služby pro neslyšící. 

 

 ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP

Český klub nedoslýchavých HELP je neziskovou organizací sluchově postižených - převážně nedoslýchavých - s celostátní působností. Hájí zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usiluje o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytuje svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě.

 Tatam logo

Základem programu střediska Tamtam je široká podpora rodiny, vychovávající dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením od doby, kdy bylo sluchové postižení diagnostikováno do doby nástupu do výchovně vzdělávacího procesu nejvýše však do sedmi let věku dítěte. Poskytuje psychologické, pedagogické a sociální poradenství a podporuje psychomotorický vývoj dítěte.

Mentální postižení

 

Rett comunity logo

Občanské sdružení rodičů a přátel dívek postižených RETTovým SYNDROMem. Smyslem činnosti sdružení RETT-COMMUNITY je pomoc rodinám a dětem s těžkým psychickým a fyzickým postižením v oblastech péče, vzdělávání a integrace do společnosti, a tím i aktivně ovlivnit kvalitu života takto postižených rodin.

AUTISMUS.CZ Internetový portál informující o autismu. Připravuje APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem).

Rytmus logo

Posláním o.s. Rytmus je poskytovat lidem s postižením takovou podporu, aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí mezi svými vrstevníky. Cílová skupina děti a dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Fokus logo

Sdružení pro péči o duševně nemocné je nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je pomáhat duševně nemocným spoluobčanům zkvalitnit jejich život, pomáhat jim v překonávání problémů spojených s nemocí a v integraci do společnosti prostřednictvím různých forem rehabilitační, sociální a léčebné péče.

Pohoda logo

POHODA poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým postižením mozku v místní komunitě. Jde o služby, které maximálně posilují jejich soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich osobnost, názory a individuální potřeby.

Tělesné postižení

 

PALEČEK Paleček je společnost lidí malého vzrůstu, kde u většiny členů je malý vzrůst zapříčiněn některou z forem kostní dysplázie.

Svaz tělesně postižených logo

Svaz tělesně postižených ČR je samostatnou, nezávislou organizací, která pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů. Svaz sdružuje členy s cílem hájit specifické zájmy a potřeby tělesně postižených bez ohledu na rozsah jejich postižení

Pražská organizace vozíčkářů logo

Pražská organizace vozíčkářů hájí a prosazuje práva všech lidí s postižením a zejména těch na vozíku. Usiluje o odstranění bariér mezilidských i ostatních a snaží se vytvořit vhodné podmínky pro nenásilnou integraci. Poskytuje informace a služby, které lidem s postižení usnadňují život, kontaktuje odbornou veřejnost a vítá i iniciativu široké veřejnosti.

Paraple logo

Svaz paraplegiků hájí zájmy lidí ochrnutých po poranění míchy a pomáhá jim vytvářet podmínky k tomu, aby se co nejrychleji po úrazu opět vrátili k aktivnímu, nezávislému způsobu života, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. Doplňuje sociální a zdravotní pomoc státu u lidí s velmi těžkým postižením a potřebou individuální pomoci - je krizovým centrem.

Zdravý vývoj dítěte

 

Vaše děti logo

Internetový server o dětech a pro děti a jejich rodiče. Informace z těchto oblastí - zdraví, děti a sport, výživa, výchova, zábava, kultura, cestování a další.

rodina logo

Internetové stránky každodeníku o dětech i rodičích. Najděte si mateřské centrum, dětského lékaře, porodnici, plavání kojenců. Zeptejte se dětského psychologa, gynekologa a porodníka. Chcete najít kamaráda/ku, něco prodat či koupit.
NAŠE DĚŤÁTKO Vývoj dítěte, zdraví, výživa, poradna. Dále burza, katalog odkazů a mnoho dalších informací naleznete na těchto internetových stránkách

©2000-2015 Alfa Human Service