V ČR není dlouhodobě dostatečná kapacita podpory rodinných a domácích služeb a péče ve srovnání s podporou rezidenční péče za situace onemocnění osoby blízké. Stejně tak trh práce ani zaměstnavatelé nejsou na tyto složité životní situace zaměstnanců dostatečně připraveni. Dlouhodobější péče o osobu blízkou v domácím prostředí se dříve či později stane pro většinu rodin finančně a organizačně neudržitelná. Jako první systémové opatření pro řešení situace neformální péče v domácím prostředí se ukazuje zavedení tzv. ošetřovatelského volna, které vstoupilo v účinnosti od 1. 6. 2018.

V současné době neexistuje v ČR komplexní přístup k takto ohrožené společenské skupině a také chybí ucelený systém informovanosti v oblasti zejména sociálně-zdravotní včetně provázanosti s trhem práce a zaměstnavateli. Může to být i tím, že neformální péče zatím není legislativně ukotvena.

Jak se ukazuje, tak z hlediska společenských nákladů by bylo účelnější podporovat pečující rodiny než přejímat péči o nesoběstačné osoby – „pečujte o pečující rodiny, aby ony mohly pečovat o své závislé členy“.

U neformální péče je rovněž opomenuta kontrola kvality služeb poskytovaných neformálním pečujícím v přirozeném prostředí. Je třeba se zaměřit na potřeby rodinných pečujících, najít vhodné komunitní komunikativní nástroje k objektivnímu zkoumání těchto potřeb. Také je nutné respektovat jejich formy podpory a emoční i materiální potřeby, stejně jako potřeby v poskytování služeb, a to i v souvislosti s narůstajícím tlakem na veřejné výdaje, které v současnosti neumí čelit nárůstu počtu klientů závislých na péči.

Trendem moderní společnosti je setrvání v domácím přirozeném prostředí v kruhu rodiny a blízké komunity. Podpora a edukace osob pečujících je nedílnou součástí péče o seniory a osoby se zdravotním postižením tak, aby byly zachovány přirozené vazby občanů. Podpora neformální péče a terénních sociálních služeb umožňuje lidem dostatek prostoru pro jejich svobodnou volbu a zachovává možnost sounáležitosti s místní komunitou. S vědomím těchto skutečností je třeba systém péče upravit.

Tip: v případě jakýchkoliv vašich otázek, nápadů a inspirací  se neváhejte obrátit na váš místně příslušný sociální odbor, pracovnici nebo kohokoliv, kdo má u vás na radnici na starosti sociální problematiku nebo na jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb ve vašem okolí. Povinností místní samosprávy a poskytovatelů je zprostředkování aktuálních informací, kontaktů atd. Komunikace s místní samosprávou zároveň přináší důležité informace o tom, že jste, mát nějaké konkrétní potřeby a obec vám je může pomoci řešit.

Autor článku: Olga Mutlová